Националният статистически институт изнесе днес данните за безработицата и заетостта през първото тримесечие на 2023 г. Според тях безработицата за периода е 4.4% и слабо намалява на годишна база. С 2% пък се увеличава заетостта.

Статистиката на икономически неактивните лица (онези извън работната сила - всички заети и безработни лица) на възраст 15 и повече навършени години през отчетния период показва, че общият им брой е 2 446.8 хил., от които 996.7 хил. (40.7%) са мъже и 1 450.0 хил. (59.3%) - жени.

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 051.4 хил. (464.2 хил. мъже и 587.2 хил. жени) и представляват 26.3% от населението в същата възрастова група (23.0% от мъжете и 29.6% от жените). От тази група 39.1% - 411 097, са неактивни поради участие в образование или обучение. Сметката показва, че 640 302 (61,9% от конкретната група) са икономически неактивните в трудоспособната възрастова група 15 - 64 г., които не работят, не се смятат за безработни и не учат (не се обучават) през отчетния период.

Като цяло, икономически неактивни са лицата на възраст 15 и повече навършени години, които не са нито заети, нито безработни (виж по-долу, кои НСИ отчита като безработни) през наблюдавания период, вкл. всички лица на възраст 90 и повече навършени години.

Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 43 600, или 4.1% от икономически неактивните лица в същата възрастова група. Това са останалите извън работната сила на възраст 15 - 74 навършени години, които желаят да работят, но не търсят активно работа, защото предполагат, че няма да намерят подходяща работа.

Какво показват данните за безработицата

Безработните лица през първото тримесечие на 2023 г. са 134.9 хил., от които 72.8 хил. (54.0%) са мъже и 62.1 хил. (46.0%) - жени. В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. броят на безработните лица намалява с 8.7 хил., или с 6.1%. За същия период коефициентът на безработица (относителният дял на безработните лица от икономически активното население) намалява с 0.4 процентни пункта и достига 4.4%, съответно 4.5% за мъжете и 4.3% за жените.

От всички безработни лица 12.4% са с висше, 57.7% - със средно, и 30.0% - с основно или пониско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1.6% за висше, 4.5% за средно и 13.3% за основно и по-ниско образование.

Безработни са лицата на възраст 15 - 74 навършени години, които: нямат работа през наблюдавания период; активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. наблюдаваната, или вече са намерили работа, която очакват да започнат до три месеца след края на наблюдавания период; имат възможност да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период.

Продължително безработните лица (безработни от една година или повече) са 70.3 хил., или 52.1% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица е 2.3%, като е по-висок при мъжете (2.6%) в сравнение с жените (1.9%).

От общия брой на безработните лица 19.3 хил., или 14.3%, търсят първа работа.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години през първото тримесечие на 2023 г. е 7.1% (8.1% при мъжете и 5.8% при жените). В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. този коефициент е по-нисък с 1.1 процентни пункта, което изцяло се дължи на намалението му при жените - с 2.6 процентни пункта

Какво показва статистиката за заетостта 

Oбщият брой на заетите лица през първото тримесечие на 2023 г. е 2 928.0 хил. - 1 545.5 хил. мъже и 1 382.5 хил. жени. В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. броят на заетите лица се увеличава с 2.1%. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53.1%, като при мъжете е 59.1%, а при жените - 47.8%.

През първото тримесечие на 2023 г. преобладаващата част от заетите лица работят в сектора на услугите - 1 905.3 хил., или 65.1%, в индустрията - 871.4 хил. (29.8%), а 151.3 хил. (5.2%) - в селското, горското и рибното стопанство.

От всички заети 4.0% (116.1 хил.) са работодатели, 7.0% (205.1 хил.) - самостоятелно заети лица без наети, 88.5% (2 590.3 хил.) - наети лица, и 0.6% (16.5 хил.) - неплатени семейни работници.

От общия брой на наетите лица 1 992.3 хил. (76.9%) работят в частния сектор, а 598.0 хил. (23.1%) - в обществения. С временна работа (за определен период от време) са 67.6 хил., или 2.6% от наетите лица.

През първото тримесечие на 2023 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната: Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2 819.9 хил., като коефициентът на заетост е 70.4% (73.5% за мъжете и 67.3% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 37.8% (40.6% за мъжете и 34.9% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 75.9%, съответно 79.4% за мъжете и 72.4% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. този коефициент се увеличава с 2.0 процентни пункта, с 1.8 процентни пункта при мъжете и 2.3 процентни пункта при жените.

Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 620.3 хил., или 69.2% от населението в същата възрастова група (74.3% от мъжете и 64.4% от жените). В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години се увеличава с 3.1 процентни пункта.

Заети са лицата на възраст 15 - 89 навършени години, които през наблюдавания период: извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход; не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради годишен отпуск, болест, отпуск при раждане и отглеждане на малко дете и други.  

Данните на НСИ са от Наблюдението на работната сила - извадково статистическо изследване, при което всяко тримесечие се анкетират 19.6 хиляди обикновени домакинства от цялата страна, избрани на случаен принцип.