Върховният административен съд (ВАС) сложи край на продължилия няколко години спор между "БМФ порт Бургас" и "Електроразпределение Юг" (ЕР Юг). Върховните съдии потвърдиха решенията на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и на Административен съд София-град (АССГ), че електроразпределителното дружество трябва да спре да начислява цена за пренос и достъп по разпределителната мрежа на "БМФ порт Бургас". И това е трябвало да стане още през ноември 2016-а.

Решението на ВАС идва след произнасяне на Съда на ЕС и е от значение не само за конкретния спор, но е и пробив в монопола на електроразпределителните дружества.

"Окончателното решение на ВАС по казуса на "БМФ Порт Бургас" ЕАД е от фундаментално значение за целия енергиен пазар в България. Съдът потвърждава, че потребителите, присъединени към електрическа мрежа на ниво средно напрежение, могат да избират дали да са присъединени към оператор на електроразпределителната или преносната мрежа, при наличие на съответните технически условия", коментира адвокат Миглена Пенева от адвокатско дружество "Георгиев, Тодоров и ко", която представлява заинтересованото лице БМФ по делото между КЕВР и ЕР Юг.

По думите й след решението на ВАС по този казус, ще може да се сложи край на дългогодишни спорове между операторите на електроразпределителни мрежи и независимият преносен оператор относно принадлежността на определени елементи към една или друга мрежа.

"По този начин се утвърждава възможност за избор от крайните потребители към кой мрежови оператор да се присъединят, която до сега се считаше за напълно изключена", каза още тя.

Как се стигна до спор?

Спорът между електроразпределителното дружество и концесионера на пристанището в Бургас е от над четири години и дори стигна до съда в Люксембург. Най-общо той се състои в това, че ЕР Юг настоява БМФ да плаща на него цена за пренос и достъп до електроразпределителната мрежа, а операторът на порта отказва, тъй като е присъединен директно към Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и е сключил договор с него.

ЕР Юг притежава лицензия за разпределение на електроенергия в Югоизточна България, където се намират пристанищните терминали "Бургас Запад" и "Бургас Изток 2", които стопанисва БМФ.

Обектите на концесионера на "Бургас Изток 2" обаче са свързани с ел. мрежата чрез електропроводна линия със средно напрежение (20 kV), наречена "Ново пристанище" в подстанция "Рибари", собственост на ЕСО. Тъй като електрическата енергия, която пренася ЕСО е на ниво високо напрежение, има два трансформатора, които го преобразуват в средно.

През 2013 г. ЕР Юг и БМФ сключват договор за достъп и пренос на електрическа енергия по отношение на пристанище Бургас. През 2016 г. обаче БМФ го прекратява, защото ЕР Юг отказва да раздели консумацията на двама потребители чрез общ кабел - а именно на БМФ и Пристанище Бургас. Така БМФ се присъединява пряко към електропреносната мрежа и сключва договор директно с ЕСО. 

ЕР Юг обаче отстоява, че обектите на БМФ все още са присъединени към разпределителната мрежа, поради факта, че терминалите са свързани с ел.мрежата на ниво средно напрежение. Затова продължава да начислява на дружеството цена за достъп и пренос на електрическа енергия.

Спорът е отнесен до КЕВР,

която се произнася в полза на БМФ. От ЕР Юг обжалват решението на КЕВР пред Административен съд София-град.

Преди да се произнесе АССГ отправи запитване до Съда на ЕС. И получи отговор, че предприятие, което е свързано с електрическата мрежа на ниво средно напрежение, не трябва задължително да се счита за клиент на местното ЕРП, а може да се договаря и да плаща за достъп и пренос на електрическа енергия на оператора на електропреносната мрежа.

Стъпвайки на задължителното тълкуване на СЕС, АССГ потвърди решението на КЕВР и прие, че ЕР Юг неоснователно е начислявало цена за пренос и достъп по разпределителната мрежа на извод "Ново пристанище" за периода след 11 ноември 2016 г. - датата, на която е изтекло отправеното от "БМФ Порт Бургас" предизвестие за прекратяване на договора.

След жалба от ЕР Юг делото стигна до Върховния административен съд

Според ВАС решението на АССГ е правилно и споделя мотивите на първата инстанция. Върховните съдии изтъкват, че от решението на СЕС категорично следва, че собствеността на съответните инсталации, към които е присъединен потребителят, не може да бъде критерий за това на кого се дължи плащане.

Те определят като неоснователни твърденията на ЕР Юг, че щом потребителят е свързан на ниво средно напрежение, то, само поради този факт, той се счита за потребител на електроразпределителната мрежа.

"Електроразпределение Юг" ЕАД притежава единствено поставен контролен електромер, непосредствено след средството за търговско мерене на ECO. Електромерът обаче не представлява електроразпределителна мрежа и дори не е задължителен елемент към нея", пише ВАС.

Съдиите подчертават, че според решението на СЕС правото на ЕС не създава юридическа пречка електрическата енергия, която в тази подстанция се преобразува от високо на средно напрежение директно да преминава от преносната мрежа към крайния клиент "БМФ Порт Бургас" ЕАД, без задължително междинно участие на разпределително дружество.