Просрочените задължения на общините възлизат на 158,9 млн. лв., сочат данните на Министерството на финансите към 30 септември 2020-а. Те са формирани от 132 общини, представляващи 50% от общия брой, а останалите 133 общини, завършват третото тримесечие на 2020 г. без просрочени задължения по бюджетите си.

Сравнено със същия период на миналата година, намаление на просрочените задължения отчитат 26% или 70 общини, като общият размер на реализираното от тях намаление е приблизително 18,3 млн. лева. За същия период 66 общини, представляващи 25% от всички, увеличават просрочените си задължения в рамките на една година общо с 32,9 млн. лева. В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 1,8 млн. лв. и съставляват около 1,3 % от размера на просрочените задължения по бюджетите на общините.