Не са записани ясни предложения за справяне с проблемите на отпадъците, икономически анализ за предстоящите инвестиции и оценка на предишния план и заложените в него цели

В Националния план за управлението на отпадъците 2021- 2028 г. (НПУО) липсват ясни предложения за справяне на проблемите с отпадъците в страната, показват критики към плана, чието обществено обсъждане приключва днес. Планът беше представен на сайта strategy.bg на 13 февруари 2020 година.

Само едно становище виждаме публично в коментар към плана и това е на Жечко Йорданов от неправителствената организация Green Land, консултант към Комисията по околна среда и води в мандата на 44-тото Народно събрание.

В предложения за обществено обсъждане текст на НПУО 2021-2028 г . не може да се открият предложения за преодоляване на негативните оценки на националната ни законодателна база за постигане на целите и задачите, произтичащи от амбициозните стратегии на ЕС за въвеждане на кръгови икономики. Не се предвиждат реални политики за децентрализирано оползотворяване на генерираните отпадъци за постигане на целите за нулеви отпадъци на Европейски зелен пакт.

3e-news.net

В плана липсва система от обосновани с необходимата икономическа ефективност за гарантиране на социално приемливи проекти за осьществяване неразривно свързаните стратегически програми на ЕС - приетата по време на Парижката конференция за климата -2015 г. инициатива "4 за 1000", подписана и от представителя на България. Тя цели гарантиране изхранването на населението и въвеждане на мерки за смекчаване на причините и последствията от климатичните промени.

Въпреки нарастващото търсене на екологични продукти, бизнесът се въздържа от инвестиции

Тази оценка е направена в доклад на ЕС за България Преглед на изпълнение на политиките на ЕС в областта на околната среда, февруари, 2017 г.: Към днешна дата в България няма всеобхватна програма за политика за кръгова икономика. Въпреки нарастващото търсене на екологично чисти продукти и услуги, заинтересованите страни все още се въздържат да инвестират в тези области.

Това показват и резултатите от мониторинга на Икономическа комисия на обединените нации за Европа - 2017 г. и препоръка 8.2: Правителството трябва да гарантира, че разработването на програми, свързани с отпадъците е предмет на по-прецизно планиране и реалистични срокове за изпълнение на мерките. Препоръка 8.3 коментира, че новият пакет от мерки на ЕС за крьгова икономика означава по-високи цели за ресурсното оползотворяване на битови отпадъци. Вече е съмнително дали България е в състояние да постигне настоящите си цели, например за рециклиране, да не говорим за по-амбициозните цели в пакета "Кръгова икономика".Препоръка 8.4: Правителството трябва да съгласува своите политики за ресурсно оползотворяване с европейските инициативи. В плана не се вижда ясно посочване на решения и за предлагане на политики в тази сфера, коментира експертът.

Проблемите на настоящия план повтарят проблемите на предишния

Основните проблеми и недостатьци в предложения за публично обсъждане НПУО за периода 2021-2028 г. повтарят тези, които могат да бъдат посочени и в предходния план, коментира Жечко Йорданов. И в настоящия план не може да се намерят обосновани оценки за проблемите в изпълнението на предишния Национален план с очертаване на причините за това и нанесенете социални вреди. Основен недостатък е също, че се повтаря почти сьщата структора на НПУО 2014-2020, като се стига и до буквално преписване на отделни текстове от него ( сравни стр. 200-201 от НПУО 2014-2020 г. сьс стр. 151-152 НПУО 2021-2028 г.).

Липсва ясен финансов анализ по целия жизнен цикъл на отпадъците

Според ескперта, в предложения текст на проект на Национален план не може отчетливо да се очертаят задьлжителните, произтичащи от науката "Теория на управление на процесите в околната среда " първо анализ за еколичична ефикастност. На второ и на трето място липсват анализ за икономическа ефективност и анализ за социална приемливост. Не може да бьде открит и прецизен финансов анализ за разпределение на финансовите ресурси, използвани за сметосьбиране, сметоизвозване, оползотворяване и депониране на неоползотворимите отпадьци в национален мащаб.

Този подробен анализ е необходим за оценка на действащата система за управление на отпадъците по целият им жизнен цикьл от една страна и от друга за оценка на необходимостта от въвеждане на необходими мерки и системи за управление с цел постигане на социално приемливи практики. Не са предприети и елементарни усилия за оценка за приложимост в нашите условия, намиращи все по масово приложение в ЕС и света децентрализирани интегрирани системи за ресурсно оползотворяване и вьвеждане на нисковъглеродни практики за смекчаване и преодоляване на последиците от климатичните промени, коментира експертът.