През януари 2020 година стопанската конюнктура в България се подобрява за трети пореден месец, което се дължи в най-голяма степен на рязко подобряване на промишлената активност, показват резултати от последно проучване на Националния статистически институт (НСИ). В същото време бизнес мениджърите в част от отраслите - като търговията на дребно и строителството - предвиждат известно повишаване на цените през следващите три месеца.

Общият показател на бизнес климата в страната нараства през януари с 1,4 пункта след повишение с 0,9 пункта през декември и с 1,2 пункта през миналия ноември, отскачайки за трети пореден месец от октомврийското най-ниско ниво на индекса от началото на 2018-а година.

С оглед на това подобрение индексът на бизнес климата започва да се връща обратно към неговите нива от началото на 2019-а година и продължава да се задържа стабилно над дългосрочното осреднено ниво, но все още остава под многогодишен връх от май 2018 година, когато показателят достигна най-високо ниво от 2008 година.

Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, скочи през януари с 5,0 пункта след слабо повишение с 0,7% и през декември, като последната анкета на НСИ отчита по-оптимистични оценки и очаквания на промишлените мениджъри относно бизнес състоянието на техните предприятия. Прогнозите им по отношение на износа и на производствената активност през следващите три месеца са също благоприятни.

Средното натоварване на производствените мощности нараства през януари с 1,7 пункта спрямо три месеца по-рано и достига 78,0%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда известен излишък на мощности, отчита последната анекта на НСИ.

Основните фактори, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължават да бъдат свързани с недостига на работна сила и несигурната икономическа среда, посочени съответно от 32,8% и от 32,3% от промишлените предприемачи.

По отношение на продажните цени в промишлеността по-голямата част от мениджърите не предвиждат промяна през следващите три месеца.

През януари 2020 година показателят "бизнес климат в строителството" намалява с 1,0 пункт (след нарастване с 2,6 пункта през декември) в резултат на по-неблагоприятни оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на техните предприятия. Според тях осигуреността на производството с поръчки се запазва спрямо три месеца по-рано (спрямо октомври 2019 г.) и се оценява на 8,5 месеца.

Същевременно мениджърите очакват увеличение на новите поръчки през следващите шест месеца, което според тях ще доведе и до подобрение на дейността в краткосрочен план. През януари анкетата на НСИ отчита и намаление на броя на клиентите със закъснения в плащанията.

Факторите, затрудняващи в най-голяма степен дейността в строителната сфера, продължават да бъдат свързани с недостига на работна сила в бранша, следвани от несигурната икономическа среда и от конкуренцията.

По отношение на продажните цени в строителството има регистрирани известни очаквания за тяхно увеличение, въпреки че по-голямата част от мениджърите в сектора очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

През януари съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се понижава с 1,9 пункта (след известна стабилизация през предходните два месеца) в резултат на по-резервираните оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на техните предприятия. Запазват се прогнозите им за развитието на бизнес състоянието през следващите шест месеца, докато очакванията им за поръчките към доставчиците от вътрешния пазар през следващите три месеца са благоприятни.

Основната пречка, затрудняваща развитието на този отрасъл, остава конкуренцията в бранша, следвана от недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда.

Относно продажните цени в отрасъла, търговците на дребно предвиждат известно повишение през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" през януари запазва нивото си от предходния месец, когато се повиши с 0,9 пункта, като оценките и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на техните предприятия си измества към по-умерени мнения. По-неблагоприятни са и прогнозите им за търсенето на услуги през следващите три месеца, показват резултатите от последното проучване на НСИ.

Конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостига на работна сила продължават да представляват основни пречки, затрудняващи в най-голяма степен бизнеса в сферата на услугите, въпреки че през януари се отчита известно намаление на тяхното неблагоприятно влияние.

Относно продажните цени преобладаващите очаквания на мениджърите в сектора на услугите са за запазването на тяхното равнище през следващите три месеца.