През 21 век се наблюдава сериозно икономическо раздалечаване между София и околността и останалата част на България, което превръща българската икономика в икономика на две скорости. Това е главният извод на проучването, извършено от Пламен Ненов*, главен секретар на Съвета за икономически анализи.

Анализът със заглавие "История за три икономики" разглежда регионалните икономически неравенства в България. 

Като втори извод Ненов изтъква наблюдаваните трайни регионални разлики в местната икономическата активност, измерена чрез отношението между заетостта и населението в трудоспособна възраст, като един съществен дял от регионалните икономики на страната e със сериозно потисната икономическа активност.

Третият извод, който авторът прави, е, че след кризата от 2009 година заетостта извън София и околността се намира в траен застой, като отношението заетост-население извън София се възстановява само частично, а основен фактор за "възстановяването" е демографският (миграция).

Като четвърти извод авторът откроява разминаването между ръста на местния брутен вътрешен продукт (БВП) и ръста на трудовото възнаграждение извън София и околността.

По отношение на икономическата политика на страната, анализът показва, че трансферите от ЕС са насочени главно към София или по-малки общини с ниска безработица, отколкото към местни пазари на труда с потисната икономическа активност. Освен това фискалните трансфери от централния бюджет реагират слабо на задълбочаващите се регионални икономически неравенства, като се наблюдава относително ниско ниво на споделяне на рисковете между регионите, отбелязва авторът.

Ненов подчертава, че силно разнородният регионален профил на българската икономика прави наложително регионализирането на икономическата политика в България чрез прилагането на специфични и таргетирани регионални икономически политики.

Анализът ще бъде представен в рамките на публично събитие, което ще се състои на 24 април от 13:00 ч. в Гранитната зала на Министерския съвет.

Съветът за икономически анализи, който има съвещателен характер, беше създаден с постановление на Министерския съвет в началото на тази година. Съветът изготвя независими анализи и становища по отделни въпроси за състоянието на българската икономика, предизвикателствата и рисковете пред нея, както и възможни политики и препоръки за решаването им.

*Пламен Ненов е икономист в Норвежката централна банка, доцент в BI Norwegian Business School в Осло.