Парламентът прие седем процента праг на конвенционалните биогорива, произведени от зърнени или енергийни култури, отглеждани върху земеделски земи, в крайното потребление на енергия в транспорта. Депутатите гласуваха на второ четене промени в Закона за енергията от възобновяеми източници.

От 1 април 2019 г. се въвежда задължение към лицата, които пускат на пазара течни горива от нефтен произход за транспорта, да предлагат на пазара за дизелови двигатели горива със съдържание на биодизел от минимум 6 процента обемни, като минимум 1 процент обемен да е биодизел от горива от ново поколение. Това задължение е въведено и за крайните разпространители на тежки горива от нефтени продукти.

На разпространител, който предлага на пазара течни горива от нефтен произход в нарушение на изискванията, ще се налага глоба в размер от 50 000 лв. или имуществена санкция в размер 100 000 лв.

Според закона "биогорива" са течни или газообразни горива за транспорта, произведени от биомаса. С измененията се въвежда и определение за биогорива от ново поколение.

Според промените биогорива от ново поколение тип "А" са такива, произведени например от водорасли, слама, шушулки, орехови черупки, животински тор и утайка от пречистване на отпадъчни води, царевични кочани и други нехранителни целулозни материали. Биогорива от ново поколение тип "Б" са биогорива, произведени от използвано олио за готвене и животински мазнини.

За биогоривата от ново поколение тип "А" се определя национална цел от 0,05 процентни пункта енергийно съдържание от задължителния общ  дял на горивата.

Министърът на земеделието, храните и горите ще организира събирането и обобщаването на информация за потенциала, производството и потреблението на суровини от земеделието, животновъдството и горското стопанство за производство на биогорива и течни горива от биомаса и ще изготвя анализ за влиянието върху хранителния баланс на страната.

С измененията в Закона за енергията от възобновяеми източници се транспонират изискванията на европейска директива и се изпълняват условията по Решение на Европейската комисия за държавна помощ от 4 август 2016 г. относно подпомагане на производството на енергия от възобновяеми източници в България.