Ако преди 10 години всеки от нас е образувал 590 кг отпадъци, в момента изхвърля 407 кг, но 90% от битовите отпадъци се отделят от домакинствата вкъщи, пише в Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г., който е на обсъждане в момента до 15 март в портала за обществени консултации.

Според документа, от 2008 до 2018 г. количеството на битовите отпадъци е намаляло с около 36%, намалява и количеството депонирани отпадъци, но като метод за обезвреждане на отпадъците, депонирането е с най-голям относителен дял в третирането на битовите отпадъци.

През последните години България е с по-ниско ниво на рециклиране на битови отпадъци от средното за страните-членки на ЕС, но се отчита тенденция на постоянен ръст на дела на рециклираните битови отпадъци от 19,4% през 2008 г. до 31,5% през 2018 г.

В състава на образуваните битови отпадъци биоразградимите представляват 36%, биологичните са 25%, а рециклируемите фракции от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали - 27,5%.

Но по показателя компостирани битови отпадъци на жител България е на едно от последните места в ЕС.

3e-news.net

В периода 2008-2018 г. има тенденция на увеличаване на количеството на образуваните производствени отпадъци въпреки колебанията в някои от годините, като нарастването през 2018 г. спрямо 2008 г. е с 35%. Подреждането на образуваните производствени отпадъци по икономически дейности показва, че на първо място е "Производство и разпределение на енергия и горива", чийто дял е 56,7% от общо образуваните производствени отпадъци за периода 2013-2018 г.

За периода 2013-2018 г. предадените за оползотворяване производствени отпадъци са 23,2% от общо образуваните производствени отпадъци за периода, а отпадъците, предадени за обезвреждане - 49,1% от образуваните производствени отпадъци за периода. За разлика от предадените за оползотворяване производствени отпадъци, чиито количества намаляват, количествата на предадените за обезвреждане производствени отпадъци се увеличават с близо 50% от 2013 г. до 2018 г.

За периода 2013-2018 г. от страната са изнесени общо 477 538 тона производствени отпадъци.