Националният статистически институт (НСИ) публикува предварителни данни за промените в индустрията, търговията и строителството - на месечна и годишна база, през месец май 2022 г. И в трите отрасъла се забелязва оживление - нарастване на продукцията и оборотите.

Сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 1.4% в сравнение с април 2022 година. През май 2022 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 20.2% спрямо съответния месец на 2021 година.

НСИ пояснява, че месечните индекси на производството измерват измененията в произведената продукция на промишлените предприятия. Тази информация е подходяща за проследяване на текущото икономическо развитие и за краткосрочни прогнози. Индексите не измерват действителното равнище на производството, а оценяват средното изменение на производството между два времеви периода. За оценката на индексите се извършва представително наблюдение на предприятията от промишлеността, като извадката обхваща предприятия, чийто годишен оборот надхвърля 97% от оборота на цялата промишленост. Индексите на промишленото производство се изчисляват при постоянна база чрез претегляне със структурата на добавената стойност по факторни разходи.

Календарното изглаждане представлява отстраняване на вариациите в месечните данни, дължащи се на различния брой календарни и работни дни в месеците, на националните празници, както и на наличието на екстремни стойности.

Индексите по подотрасли

През май 2022 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 13.0%, и в преработващата промишленост - с 1.6%, а намаление е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.5%. Съществен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 27.4%, производството на превозни средства, без автомобили - с 11.0%, производството на основни метали - с 8.9%.

По-значителен спад е регистриран при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 15.0%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 6.6%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 6.1%, производството на напитки - с 5.5%.

На годишна база увеличение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в: преработващата промишленост - с 21.1%, добивната промишленост - с 18.5%, и производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 14.1%.

По-съществен ръст в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството, некласифицирано другаде - с 96.7%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 41.2%, производството на напитки - с 37.5%, производството на превозни средства, без автомобили - с 37.1%.

Намаление е отчетено при обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 1.0%.

Индексите в търговията

По предварителни сезонно изгладени данни през май 2022 г. оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени нараства с 0.4% спрямо предходния месец.

През май 2022 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, е с 5.0% над равнището на същия месец на 2021 година.

За изчисляването на индексите се извършва наблюдение на търговските предприятия, като се използва представителна извадка, формираща около 70% от годишните приходи на наблюдаваната съвкупност. Месечните индекси на оборота се изчисляват при база 2015 година.

През май 2022 г. се наблюдава увеличение на оборота спрямо предходния месец в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 0.5%, докато в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали и в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е отчетено намаление - съответно с 1.4 и 1.0%.

Спад на оборота в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е отбелязан при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 9.3%, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 2.9%.

По-съществен ръст е регистриран в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - със 7.3%.

През май 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 г. се наблюдава увеличение на оборота при всички големи групи: търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (по 7.2%) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 0.7%).

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е отбелязан ръст при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 19.8%, търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 15.7%, търговията на дребно с разнообразни стоки - с 10.4%, търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 6.6%, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 5.3%.

Оборотът намалява в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 1.8%.

Индексите в строителството

По предварителни данни през май 2022 г. индексът на продукцията в сектор "Строителство", изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 2.0% над равнището от предходния месец. Календарно изгладените данни показват увеличение от 5.8% на строителната продукция през май 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 година.

За изчисляване на индексите се използва получената информация за отработеното време в строителството от провежданото месечно извадково наблюдение на строителни предприятия, чиято продукция надхвърля 75% от общата строителна продукция в страната. Индексите на строителната продукция са изчислени при база 2015 = 100, пояснява НСИ.

През май 2022 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията както от гражданското/инженерното строителство, така и от сградното строителство се увеличава съответно с 2.2 и 1.8%.

На годишна база повишението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през май 2022 г. се определя от положителния темп както при сградното строителство с регистрирано увеличение от 7.3%, така и при гражданското/инженерното строителство, където нарастването е с 4.0%.