Пазарът на общо застраховане остава стабилен, въпреки цялостната икономическата стагнация вследствие на COVID-19. Това обявиха от Асоциацията на българките застрахователи (АБЗ) на база данните на Комисията за финансов надзор (КФН) за август 2020 година.

След лек спад през април (с -0,5%) и през май (с -1,63%), в края на шестмесечието на 2020 г. се регистрира слаб пазарен ръст от 0,65% на годишна база, а през август той достига 1,54 на сто.

Размерът на премийният приход за август е 1,632 млрд. лева. Изплатените обезщетения в общото застраховане са в размер на 670 млн. лв., като се регистрира намаление на размера им от 1,09% на годишна база.

"На практика, "ковид" ефектът върху пазара на общо застраховане се изразява в ограничаване темпа на развитие и запазване на приблизително същите нива като предходната година", обясниха от браншовата организация. 

По линия на "Гражданска отговорност" на автомобилистите премийният приход е 740 млн. лв., като с ръст от 0,38% остава близо до нивата от 2019-а. По-отчетлива е тенденцията за ръст на обезщетенията - през август повишението е с 10% спрямо същия период миналата година.

Незначителен е спадът в премийния приход по "Каско" (с 1,14% на годишна база).

"Продължава позитивна тенденция при имуществените застраховки от предходните месеци", допълват от Асоциацията.

По линия на "Пожар и природни бедствия" нарастването на премийния приход на годишна база е с 12,7 на сто. Най-значителен е ръстът при застраховка "Индустриален пожар" от 20,37%, а при "Пожар и други опасности" е 7,37 процента. По линия на "Щети на имущество" премийният приход нараства с 2,1%, като при застраховка "Кражба, грабеж, вандализъм" ръстът е 4,16 на сто.

Обяснимо се отчита значим спад по линии на бизнес, свързани с някои видове транспорт и пътуване, отбелязват от АБЗ.

"Понижението на премийния приход по застраховка "Помощ при пътуване" остава значително, но вероятно отслабването на противоепидемичните мерки през летните месеци са оказали влияние, изразено чрез "спад на спада", коментираха още експертите. Намалението на премийния приход по тази застраховка на годишна база към август е 43,9%, а към шестмесечието е било 49,2 на сто.

В животозастраховането продължава тенденцията на спад на премийния приход и увеличение на изплатените обезщетения спрямо 2019 г. , което е очакван резултат в условията на стагнация и икономическа несигурност за голяма част от населението, допълват застрахователите.

През август 2020 г. премийният приход достига 296 млн. лв., като намалението на годишна база е с 14,64 на сто. Размерът на изплатените обезщетения към август 2020 г. от 118 млн. лв. е с 6,92 % по-висок от същия период на 2019 година.

Данните общо за застрахователния пазар потвърждават постепенния тренд към възстановяване. Премийният приход общо за пазара за август 2020 г. е 1,928 млрд. лв., с 1,33% по-нисък от същия период за 2019 година. За сравнение, намалението на премийния приход на годишна база за май е 3,48%, а за юни - с 2,04 на сто. Общият размер на изплатените обезщетения достига 789 млн., с което остава приблизително на същите нива като през 2019 г., с незначително нарастване от 0,04 процента.