Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2020 г. е 1 754 лв. и спрямо същия период на 2019 г. се повишава с 2.2%. В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (55.2%), следван от доходите от пенсии (29.6%) и от самостоятелна заетост (6.5%).

Спрямо третото тримесечие на 2019 г. относителният дял на дохода от пенсии нараства с 2.4 процентни пункта, доходите от работна заплата намаляват с 1.3 процентни пункта, а от самостоятелна заетост и извън работната заплата намаляват с по 0.2 процентни пункта.

Графика: НСИ

В номинално изражение през третото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

• Доходът от работна заплата остава непроменен - 969 лева.

• Доходът от самостоятелна заетост намалява от 115 на 114 лв. (с 0.7%).

• Доходите от пенсии нарастват от 467 на 519 лв. (с 11.1%).

• Доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 51 на 50 лв. (с 1.6%).

През третото тримесечие на 2020 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.0%, а делът на дохода от натура -1.0%.

Разходи на домакинствата

Общият разход на лице от домакинство през третото тримесечие на 2020 г. е 1 570 лв. и намалява с 0.8% спрямо същото тримесечие на 2019 година. В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (30.1%), следвани от разходите за жилище (17.8%), данъци и социални осигуровки (13.6%) и разходите за транспорт и съобщения (11.3%).

Графика: НСИ

Спрямо третото тримесечие на 2019 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки остава непроменен, а разходите за жилище нарастват с 1.7 процентни пункта. Намалява относителният дял на разходите за свободно време, културен отдих и образование - с 2.4 процентни пункта, и за алкохолни напитки и цигари - с 0.2 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през третото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. видовете разходи средно налице от домакинство се променят, както следва:

• Разходите за храна и безалкохолни напитки намаляват от 476 на 472 лв. (с 0.9%).

• Разходите за алкохолни напитки и цигари намаляват от 68 на 64 лв. (с 6.6%).

• Разходите за облекло и обувки нарастват от 49 на 52 лв. (с 8.0%).

• Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастват от 254 на 279 лв. (с 9.7%).

• Разходите за здравеопазване нарастват от 84 на 89 лв. (с 5.3 %).

• Разходите за транспорт и съобщения остават непроменени - 178 лева.

• Разходите за свободно време, културен отдих и образование намаляват от 131 на 92 лв. (с 29.3%).

• Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 208 на 214 лв. (с 2.8%).

Потребление на домакинствата

През третото тримесечие на 2020 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство се променя в сравнение със същото тримесечие на 2019г., както следва:

•Увеличава се потреблението на прясно мляко - от 4.1 на 4.4 л, и на кисело мляко - от 7.6 на 7.7 килограма.

Графика: НСИ

•Намалява потреблението на: хляб и тестени изделия - от 20.4 на 19.9 кг, плодове - от 19.4 на 18.7 кг, зеленчуци - от 27.1 на 25.7 кг, месни произведения - от 3.4 на 3.1 кг, и сирене - от 3.2 на 3.0 килограма.

•Без промяна остава потреблението на месо, яйца и зрял фасул