Народното събрание поправи грешка; прие важни данъчни промени, някои свързани с евроепейски директиви, други - с изисквания по Плана за възстановяване и устойчивост, трети за преодоляване на енергийната криза.

Парламентът отстрани правно-техническа грешка и даде възможност и до края на годината от свръхпечалбите на енергийните дружества да бъдат изплащани компенсации заради високите цени на енергията. С преходните и заключителни разпоредби на промените в Закона за акцизите и данъчните складове депутатите направиха редакционна поправка в обнародваните вече промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). При предишното гласувае е било пропуснато откога влиза в сила разпоредбата с компенсациите.

Според промените в ЗКПО дружествата и местата на стопанска дейност от Съюза, извършващи дейност в отраслите на суровия нефт, природния газ, въглищата и нефтопреработването, внасят задължителна временна солидарна вноска за генерираните свръхпечалби (33%) съгласно член 14 от Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията. Министерският съвет може да одобрява допълнителни разходи/трансфери, включително за 2022 г., за сметка на постъпленията от временната солидарна вноска, включително авансовите вноски по нея за покриване на разходи по приети от Министерския съвет програми в изпълнение на регламента.

Председателят на бюджетната комисия Петър Чобанов (ДПС) обясни, че при предишното гласуване е пропуснато уточнението откога влиза в сила разпоредбата с компенсациите. БТА цитира разяснението му, че  ал. 7 на параграф 9 се отнася до възможността да се изплащат компенсации, т.е. средствата да стигат до хората и до бизнеса и за да не пропуснат тази календарна година, тъй като иначе законът ще влезе в сила от 1 януари догодина, си позволяват да направят тази редакционна поправка, за да може и до края на годината да бъдат изплащани подобни средства.

С приетите на второ четене изменения в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) днес беше записано, че ал. 7 от параграф 9 на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане влиза в сила от обнародването на измененията в ЗКПО в "Държавен вестник", т.е. от 13 декември т.г.

Временната мярка от 9% ДДС за книгите, периодичните издания и бебешките храни и пелени става постоянна, реши парламентът с приемането на второ четене на промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Намалената ставка трябваше да се прилага до края на 2022 г., а с тези изменения ще продължи и в бъдеще. 

Ставката на данъка от 9 на сто важи за доставка на книги на физически носители или извършвана по електронен път, или и двете (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания), периодични печатни произведения - вестници и списания, на физически носители или извършвана по електронен път или и двете, различни от публикации, които са изцяло или основно предназначени за реклама и изцяло или основно съставени от видео съдържание или аудио-музикално съдържание.

С намалена ставка от 9 процента ще продължи да се облага доставката на храни, подходящи за бебета или за малки деца, бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули.

Ставката на данъка е 9 на сто и за доставка на услуга по настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани, с място на изпълнение на територията на страната.

С промените в ЗАДС, приети на второ четене, се намалява административната тежест и създаване на облекчени условия за икономическите оператори, премахват се потенциални пречки пред данъчно задължените лица при прилагането на новите режими за движение на акцизни стоки, които предстои да влязат в сила от 13 февруари 2023 година.

Дължимият акциз се внася в държавния бюджет по сметка на Агенция "Митници" от лицето, получило стоките, в 14-дневен срок от получаването им, с изключение на случаите, когато стоките се получават от сертифициран получател, който внася дължимия акциз в срока на подаване на акцизната декларация, записаха депутатите.

Предвижда се от 1 април 2023 г. извършените продажби на акцизни стоки в търговските обекти за безмитна търговия на физически лица, които напускат територията на Съюза, както и извършените продажби на акцизни стоки за безмитна търговия на борда на гражданските въздухоплавателни средства, извършващи международен полет, и в търговските кораби, извършващи международен рейс, по маршрути за страни, които не са членки на Европейския съюз, да се смятат за износ.

Агенция "Митници" ще води електронен регистър на издадените годишни сертификати за общото годишно производство на акцизните стоки, произведени от независима малка пивоварна или независим малък винопроизводител. С промените в закона "обект за винопроизводство на независим малък винопроизводител" е обект или обекти, в които се произвежда общо количество не повече от 1000 хектолитра вино на година. Лицата, получили удостоверение за независим малък винопроизводител, привеждат дейността си в съответствие на изискванията на закона (чл. 57, ал. 3, т. 7) и подават декларация в срок до 30 юни 2023 г.

Отпада задължението за регистрация на лицата, които потребяват собствена електрическа енергия, произведена от енергия от възобновяеми източници за свои собствени нужди от централа с обща инсталирана общност до 1 MW. В срок до 31 януари 2023 г. директорите на териториални дирекции служебно прекратяват издадените удостоверения за регистрация на тези лица, които потребяват собствена електрическа енергия, произведена от енергия от възобновяеми източници за свои собствени нужди от централа с обща инсталирана мощност до 1 MW включително, записаха депутатите. По този начин се изпълнява изискване по Плана за възстановяване и устойчивост, обясни Петър Чобанов.

С второ гласуване парламентът прие промени и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Данъчното облекчение за деца може да се ползва и чрез приспадане от сумата от годишната данъчна основа на родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод. Това важи и в случай на лице, починало през данъчната година, и при условие, че другият родител, съответно другият приемен родител или роднина няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година.

Същата разпоредба важи и за данъчно облекчение за деца с увреждания. Облекчението се ползва чрез подаване на годишна данъчна декларация за доходите на починалото лице към датата на смъртта. Възстановената сума въз основа на данъчното облекчение не подлежи на принудително изпълнение.

Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. В справката не се включват доходите, за които се предоставя информация в Националната агенция за приходите, както и доходите, изплащани от училища и висши училища в полза на ученици и студенти.

Според приетите промени местните физически лица могат да декларират в годишната данъчна декларация придобитите през годината доходи, които са освободени от облагане по силата на този закон, придобитите доходи, облагаеми с окончателен данък, полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт.