Смесеният индекс на нетния предприемачески доход в селското стопанство през 2018 г. намалява спрямо 2017 г. с 30.5 на сто, съобщи Националният статистически институт /НСИ/.

Според първата оценка на НСИ на икономическите сметки за селското стопанство крайната продукция по базисни цени от отрасъл "Селско стопанство" през 2018 г. възлиза на 8 077.2 млн. лв., което е с 2 на сто по-малко в сравнение с предходната година. Намалението се дължи на спад в обемите - с 3.1 на сто.

Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, е 5 414.0 млн. лв. и отбелязва намаление спрямо 2017 г. с 2.8 на сто. Намалението е в резултат на спад в обемите - с 4.6 на сто.

Продукцията в животновъдството е 1 978.0 млн. лв. и е на същото ниво, както през 2017 година.

Стойността на вложенията за текущо потребление, използвани в селското стопанство през 2018 г., достига 4 672.5 млн. лв., което е с 4.3 на сто повече от предходната година. Увеличението се дължи на увеличение в обемите с 1.3 на сто и цените - с 3 на сто.

Брутната добавена стойност по базисни цени, създадена в селското стопанство през 2018 г., достига 3 404.7 млн. лв. и е с 9.5 на сто по-ниска от 2017 г., което е в резултат на понижение в цените - с 1.2 на сто, и намаление на обемите - с 8.4 на сто.

Смесеният индекс на нетния доход по факторни разходи намалява с 14.8 на сто, а на нетния опериращ излишък/смесен доход - с 18.7 на сто, което е в резултат на намалените обеми на продукцията и субсидиите в селското стопанство спрямо 2017 година.