Парламентът актуализира държавния бюджет за 2020 г с приемането на бюджета на страната за следващата година.

В Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. се предвиждат разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия 80 000 000 лв.

Предоставени трансфери - 13 687 473 700 лв.: за общините (4 202 545 500 лв.); за Държавното обществено осигуряване - 5 742 531 400 лв.; за НЗОК - 1 616 999 500 лв. в т.ч. от Министерството на здравеопазването 83 400 000 лв.

НС одобри текущи разходи за регионалното министерство за 2020 г. в размер на 776 871 700 лв.

За придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт депутатите гласуваха 427 506 100 лв.

За поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита, за МРРБ в актуализирания бюджет са разписани 1 150 625 100 лв.

За политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството и на строителните продукти - 31 238 900 лв.

За превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони НС гласува 34 000 000 лв. Това е увеличение в размер на 9 000 000 лв. и се предвижда да бъде от планираните средства за компенсации за пътувания с вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт и БДЖ, т.е. планираните средства за 2020 г., тъй като е налице икономия във връзка с епидемията от СОVID 19.