На 10.04.2023 г. Комисията за финансов надзор издаде разрешение за организиране на договорен фонд "Експат Евро Ликвидност" (Expat Euro Liquidity). Експат Евро Ликвидност е нискорисков активно управляван договорен фонд, който цели да реализира доходност от инвестиции в краткосрочни държавни и корпоративни дългови ценни книжа с падеж до 2 години, деноминирани в евро, с инвестиционен кредитен рейтинг и средна дюрация на портфолиото от година и половина, при поемане на нисък риск. Очакваната брутна годишна доходност на Фонда е 3,5%, съпоставено с нулевите лихви на банковите депозити в Европа и България.

Подходящ е за инвеститори, които търсят краткосрочна защита от инфлацията и алтернатива на банковите депозити, както и за управление на краткосрочна фирмена ликвидност. За краткия срок от откриването Фондът е набрал инвестиции в размер на 1 700 000 евро.

Въпреки покачването на лихвите от ЕЦБ през последната година, няма съществена промяна в политиката на банките в България относно нивата на лихвените проценти по депозитите. По данни на БНБ банковите депозити на домакинствата са близо 72 млрд. лева към края на 2022 г. Те остават високи, въпреки че нивата на предлаганите лихвени проценти с малки изключения са близо до 0%. Очакванията ни са, че те ще останат такива още дълго време, защото са обвързани и с лихвите по кредитите, а банките не биха желали при тях да има рязко покачване. При текущата ситуация банковата система в България е с рекордна печалба за 2022 г., като принос имат и приходите от такси, които не са обвързани с лихвените проценти.

Информационна брошура на фонда изтеглете от тук.

 

Снимка: Expat

(*) Очакваната брутна годишна доходност на Фонда е около 3,5% за следващите 12 месеца, какъвто е и препоръчителният инвестиционен хоризонт на Фонда.

 

Снимка: Expat

Предимства на Експат Евро Ликвидност спрямо банковите депозити:

  • Висока доходност. Очакваната брутна годишна доходност на фонда е около 3,5%, а нивата на банковите депозити са близки до 0%. (**)
  • Нисък риск. По-нисък риск на инвестицията - очакваният среден кредитен рейтинг на фонда е А-. За сравнение, кредитният рейтинг на България е BBB, което е с две степени по-ниско.
  • Незабавна ликвидност. Дяловете са 100% ликвидни, инвеститорът може да тегли и внася средства по всяко време.
  • Инвестиция в евро с нисък праг. Минималната инвестиция в ДФ Експат Евро Ликвидност е 1000 евро, което го прави подходяща форма и за месечни спестявания.
  • Без данък върху капиталовите печалби. Инвестициите в договорни фондове в България са освободени от данъци - 0% данък печалба за фирми, 0% данък върху доходите на физически лица, данъчни резиденти в България. За сравнение, лихвата от банковия депозит се облага с данък.
  • Активно и професионално управление на портфейла. Фондът се управлява от екип от портфолио мениджъри и финансови анализатори, които следят пазарите и световните икономически и политически новини.

(**) Според статистиката за БНБ за лихвения процент по салда по срочни депозити в евро на сектор Домакинства със срок над 1 ден до 2 години, публикувани на интернет страницата на БНБ в таблица "Лихвени проценти и обеми по салда по срочни депозити на сектор Домакинства".

Експат Капитал, със своето лицензирано управляващо дружество Експат Асет Мениджмънт, е най-голямата независима компания за управление на активи в България - с няколко хиляди клиенти от близо 40 държави и инвестиции на над 55 пазара по света във всички класове активи. Една от основните бизнес линии на Експат е управлението на индивидуални инвестиционни сметки (доверително управление). Чрез инвестиционната сметка инвеститорът получава по-висока сигурност, доходност и контрол в сравнение с традиционните форми на спестяване, като същевременно има гъвкавост и незабавна ликвидност. В допълнение компанията управлява и фамилия от фондови продукти. Expat Euro Liquidity е 20-ият фонд в портфолиото на дружеството. То управлява още 11 борсово търгувани фондове (ETF), регистрирани за търговия на 3 борси - Българската, Франкфуртската борса и Лондонската, първия "къс" фонд върху основния български борсов индекс SOFIX, първия в България фонд за инвестиции в глобално изкуство, първия борсово търгуван фонд, следващ представянето на златото - Expat Gold, три договорни фонда с глобален фокус и първият в България фонд за инвестиции в суровини и природни ресурси - Expat Natural Resources.

Ако желаете да научите какви са професионалните алтернативи за спестяванията Ви, как да съхраним стойността на парите си, какво представлява индивидуалната инвестиционна сметка и как тя ни помага за дългосрочното управление и съхранение на семейните и фирмените средства, заявете своята индивидуална среща с експертите на Експат Асет Мениджмънт (онлайн или на живо) чрез формата за резервации тук или на clients@expat.bg и +359 2 9801881.

Оповестяване на риска

Договорен фонд "Експат Евро Ликвидност" е с нискорисков профил. Фондът попада в категория 1 от 7-степенната скала на индикатора. Важно е да се знае, че инвестицията в дялове на Фонда не е банков депозит и следователно тя не е гарантирана съгласно Закона за гарантиране влоговете в банките или от някакъв друг вид гаранция. Инвеститорите трябва да знаят, че миналите резултати не са гаранция за бъдещи такива, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на договорен фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Повече информация за рисковете може да се намери в Проспекта на фонда. Пълният пакет документи и информация за фонда, включително такси, могат да бъдат разгледани на сайта www.expat.bg в категория Документи и в информационната брошура на Фонда.

Настоящото съобщение има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Настоящото представлява маркетингово съобщение. Моля, прегледайте пълната документация на фонда, преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Миналите резултати не са гаранция за бъдещи резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвеститорите трябва да имат предвид, че бъдещите резултати могат да подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и подлежащо на промяна в бъдещи периоди.

Експат Асет Мениджмънт предоставя на всички заинтересовани възможността да се запознаят на български език с актуалните проспекти, документи с ключова информация за инвеститорите и счетоводни отчети на фондовете, управлявани от дружеството, на сайта на дружеството www.expat.bg, в офиса на дружеството (гр. София, ул. Г. С. Раковски 96А) всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа, както и на всички гишета, на които се приемат поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове от фондовете.


 Материалът е предоставен от Експат Асет Мениджмънт.