През 2018 г. линията на бедност общо за страната e 351.11 лв. средномесечно на човек от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1,55 млн. души, или 22 на сто от населението на страната, съобщи Националният статистически институт. В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се запазва, а относителният дял на бедното население намалява с 1.4 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността, посочват от НСИ. Данните за 2018 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 22 до 29.5 на сто, или със 7.5 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 45.2 на сто, или с 23.2 процентни пункта. Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда.

За целия период на наблюдение относителният дял на бедните е най-висок сред безработните (56.1 на сто за 2018 г.). През 2018 г. делът на бедните сред заетите във възрастовата група 18 - 64 години се запазва на нивото от предходната година - 10.1 на сто, като при работещите на непълно работно време рискът за изпадане в бедност е повече от 4 пъти по-висок от този при работещите на пълно работно време.

През 2018 г. 26.6 на сто от децата на възраст 0 - 17 години в България са изложени на риск от бедност, или с 2.6 процентни пункта по-малко спрямо 2017 година. Социалните трансфери към домакинствата намаляват риска от бедност сред децата с 14.9 процентни пункта. През 2018 г. всяко седмо от десет деца, чиито родители са с начално или без образование, живее в бедност. Приблизително 15 пъти по-малко, или 4.6 на сто са децата, чиито родители са с висше образование и живеят в риск от бедност. Рискът от бедност при децата в домакинства с родители със средно образование е пет пъти по-висок от този при децата с родители с висше образование.

През 2018 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Пазарджик и Монтана - съответно 239 и 240 лв., а най-високата - в област София (столица) (513 лв.), следвана от областите Стара Загора (403 лв.) и Варна (383 лeвa). Най-висок е относителният дял на бедните в областите Монтана и Велико Търново - по 26.2 на сто, Ловеч - 25.8 на сто, и Сливен - 25.5 на сто. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Перник - 11.2 на сто, Кюстендил и Разград - по 14.7 на сто, и Русе - 14.9 на сто.