От общо 171 862 пенсии, подлежащи на преизчисляване след промените от 1 септември за по-малко намаление на основната пенсия, около 70 700 ще получат средно увеличение с около 62 лв., сочи анализ на НОИ.

Данните към декември 2021 г. сочат, че след влизането в сила от 1 септември 2021 г. на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), с които се промени механизмът за определяне на намалението на осигурителния доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент при определяне на размера на трудовите пенсии на хората, родени след 31 декември 1959 г. и осигурявани в универсален пенсионен фонд (УПФ), на преизчисляване подлежат 171 862 пенсии. От подлежащите на преизчисляване общо 171 862 пенсии до момента са преизчислени 122 321 пенсии (71,2 на сто), а при останалите 49 541 пенсии се налагат допълнителни обработки, се посочва в последния информационен бюлетин на НОИ.

От вече преизчислените 122 321 пенсии с реално увеличение са 52 014 със среден основен размер от 487,08 лв., който след преизчисляването ще достигне 541,30 лв. (ръст от 54,22 лв. или 11,1 на сто). Общо 70 307 пенсионери, въпреки увеличението, не получават реално по-висока пенсия, защото нейният действителен размер или е под законоустановените минимални размери, или е над максималния размер на получаваните една или повече пенсии.

Предвижданията са, че от общо 171 862 пенсии, подлежащи на преизчисляване на това основание, около 70 700 или 41 на сто ще получат реално увеличение на получавания размер. Средното увеличение на преизчислените пенсии е 13 на сто, което се равнява на сума от около 62 лв. Очаква се получаваният размер на близо 101 200 пенсии да не бъде увеличен, защото действителният им размер надхвърля максимално допустимия или е по-нисък от законоустановения минимален размер за съответния вид пенсия, като последният не може да бъде надхвърлен и след преизчисляването.

От 1 септември 2021 г. се прилага нов механизъм за намаление на индивидуалния коефициент на хората, родени след 1959 г. Индивидуалният коефициент е един от елементите, въз основа на които се определят размерите на пенсиите, свързани с трудова дейност, отпускани от държавното обществено осигуряване, в т.ч. на пожизнените пенсии за осигурителен стаж и възраст и на инвалидните пенсии поради общо заболяване. Той се изчислява по специфичен начин за хората, родени след 31.12.1959 г., осигурявани в универсален пенсионен фонд (УПФ).

От самото начало на пенсионната реформа от 2000 г. Кодексът за социално осигуряване (КСО) предвижда, че индивидуалният коефициент, който се прилага при определянето на размера на трудовите пенсии от ДОО, се намалява за периодите, през които хората са били осигурени в универсален пенсионен фонд, поради което за тях е постъпвала осигурителна вноска с по-нисък размер във фондовете на ДОО, тъй като другата част от вноската се натрупва в индивидуална партида на всеки осигурен в УПФ, припомнят от НОИ.

Кодексът установява, че намалението при изчисляването на индивидуалния коефициент се извършва въз основа на съотношението между размера на месечната осигурителна вноска за универсалния пенсионен фонд и размера на вноската за фонд "Пенсии" на ДОО (взема се предвид вноската за трета категория труд за родените преди 01.01.1960 г. ) По-конкретно, чрез това съотношение се определя размерът на дохода, с който се намалява използваният при изчисляването на коефициента осигурителен доход на съответния човек. Намалението се прави за всеки месец, през който то е осигурявано в УПФ.

При определяне на съотношението новият механизъм (в сила от 01.09.2021 г.) отчита както трансфера на държавния бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени за периода от 2009 г. до 2015 г. вкл. (в размера на вноската за фонд "Пенсии" на ДОО), така и броя на месеците, през които лицето е осигурено в УПФ, спрямо общата продължителност на осигурителния му стаж с вноски в ДОО.

За всички нови пенсионери от държавната пенсионна система, осигурени и в УПФ, от 1 септември 2021 г. размерите на трудовите пенсии се определят при прилагане на новия механизъм за намаление на индивидуалния коефициент. Това обстоятелство се посочва изрично в разпореждането на длъжностното лице по пенсионно осигуряване в териториалното поделение на НОИ, когато трудовата пенсия се отпуска с начална дата преди 01.09.2021 г., но се определя в действителен размер след тази дата.

С оглед равнопоставеност на пенсионерите, с измененията на Кодекса за социално осигуряване е регламентирано, че пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 август 2021 г. вкл., които са с намален индивидуален коефициент, се преизчисляват служебно, считано от 1 септември 2021 г., като се прилага новият механизъм за намалението на коефициента, ако това е по-благоприятно за пенсионера. В обхвата на преизчисляването попадат всички лични и наследствени пенсии, свързани с трудова дейност, на хората, родени след 31.12.1959 г. и осигурени в универсален пенсионен фонд, които са изчислени с намален индивидуален коефициент.

При преизчисляването не се променя методиката, по която първоначално е изчислен индивидуалният коефициент, а само начинът на определяне на намалението на осигурителния доход на осигурения, от който се изчислява коефициентът.

Ефектът от преизчисляването на всяка една пенсия е строго индивидуален, като намалението на индивидуалния коефициент зависи пряко от осигурителната история на хората и конкретните периоди на осигуряването им.