Всяка година повече от 6 милиона превозни средства достигат края на живота си и се третират като отпадък в Европа. Неадекватното управление на превозните средства в края на техния живот замърсява околната среда и струва пари. Автомобилната индустрия е един от най-ресурсоемките сектори.

Това отбелязва Европейската комисия, която под формата на въпроси и отговори обяснява по същество новия регламент, който предлага, и който трябва да уреди повторното използване на всичко ценно от излезлите от употреба автомобили.

Мерките предвиждат повторното оползотворяване на автомобилните отпадъци; обхващат проектирането, производството и преработката на превозните средства. Новите превозни средства трябва да бъдат проектирани така, че да може лесно да бъдат разглобени. Производителите на автомобили ще трябва да осигурят ясни насоки как да се сменят части по време на експлоатация и в края на живота на превозното средство. Предлага се 25% от пластмасата в новите автомобили да бъде преработена, включително от излезли от употреба превозни средства, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков, като се позова на отделно съобщение на комисията.

Предвижда се в производството на нови коли да се използват преработени пластмаси, стомана и алуминий. Общо 30 на сто от пластмасите от излезли от употреба превозни средства трябва да бъдат повторно обработвани, настоява ЕК.

ЕК смята за необходимо производителите задължително да носят отговорност за преработката на отпадъци.

Комисията предлага да се въведе електронно проследяване на излезлите от употреба превозни средства, както и да се налагат повече глоби за нарушения и забрана за износ на употребявани превозни средства, негодни за движение.

Сред целите на предложението е именно предотвратяване на износа извън ЕС на неизправни превозни средства, които са опасни и замърсяват околната среда.

Предвижда се по-късно мерките да обхванат мотоциклетите, товарните автомобили и автобусите.

Какво ще е въздействието

В мотивите си ЕК изразява очакването си предложеният регламент да доведе до годишно намаление от 12,3 милиона тона въглеродни емисии до 2035 г., което се равнява на 2,8 милиарда евро. Тези спестявания се дължат на по-добра валоризация на 5,4 милиона тона материали, освен събираните и обработени 3,8 милиона излезли от употреба превозни средства (еnd-of-life vehicles - ELVs). Отделно от това ще бъдат събрани 350 тона редкоземни метали до 2035 г., като през 2040 г. тяхното количество ще достигне до 1500 тона, което ще допринесе за стратегическата автономия на ЕС в областта на критичните суровини.

Когато прогнозните приходи и паричната стойност на намаленията на CO2 се комбинират, очакванията са този регламент да генерира 1,8 милиарда евро нетни приходи до 2035 г. Това, което предложението ще струва на всички икономически оператори и потребители взети заедно, се изчислява на по-малко от 70 евро на превозно средство, пуснато на пазара до 2035 г.

Предстои регламентът да бъде оценен от Европейския парламент и Съвета на ЕС.