По предварителни данни към февруари 2020 г. се очаква превишението на приходите над разходите по консолидираната фискална програма да бъде в размер на 1 495,7 млн. лв., което е 1,2 % от прогнозния БВП, съобщава министерството на финансите.

Приходите, помощите и даренията се очаква да бъдат в размер на 7,497,4 млрд. лв. (16 % от годишния разчет). Спрямо февруари 2019 г. приходите нарастват с 277,8 млн. лв., като ръст се отчита основно при данъчните приходи и постъпленията в частта на помощите и даренията, където постъпват основно грантовете по програмите и фондовете на ЕС.

Разходите, включително вноската на Република България в бюджета на ЕС са в размер на 6,001,7 млрд. лв., което е 12,8 % от годишния разчет. За сравнение разходите преди година бяха в размер на 5,706,2 млрд. лева. Нарастването е основно поради по-високия размер на разходите за персонал, на социалните плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2019 г.), по-високи капиталови разходи и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 29 февруари от централния бюджет, възлиза на 305,1 млн. лв.

Размерът на фискалния резерв към 31.01.2020 г. е 10,7 млрд. лв., в т.ч. 9,3 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,4 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.