Националният статистически институт (НСИ) оповести информация за индексите на цените на производител в индустрията (общи и на вътрешния пазар) за месец септември - месечна и годишна промяна. Тези индекси са индикатор за инфлацията. 

Общият индекс на цените на производител се увеличава с 1.6% през септември 2023 г. спрямо предходния месец. Покачване се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.1%, и в преработващата промишленост - с 0.9%. Намаление е регистрирано в добивната промишленост - с 1.3%.

Графика: НСИ

По-високи цени на месечна основа в преработващата промишленост са отчетени при: производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 8.4%, а също и при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 2.1%. Понижение на цените се наблюдава при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 2.4%, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 1.1%

Общият индекс на цените на производител намалява с 24.3% през септември 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 година. Спад на цените се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 56.7%, и в добивната промишленост - с 4.5%. Увеличение е отчетено в преработващата промишленост - с 0.4%.

Значителен ръст на цените на годишна основа в преработващата промишленост е регистриран при производството тютюневи изделия - с 45.3%, производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 20.9%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 14.1%. Съществено намаление на цените се наблюдава при производството на химични продукти - с 19.1%, и при производството на основни метали - с 8.4%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 2.0% през септември спрямо август 2023 година. Повишение е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.0%, в добивната промишленост - с 2.8%, и в преработващата промишленост - с 0.8%.

По-високи цени в преработващата промишленост се наблюдават при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 2.6%, и производството на облекло - с 0.7%. Намаление на цените е регистрирано при: производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 1.5%, и производството на химични продукти - с 1.3%.

Графика: НСИ

На годишна база през септември 2023 г. индексът на цените на производител на вътрешния пазар се понижава с 32.0%. Спад на цените е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 56.3%, и в добивната промишленост - с 3.3%, докато в преработващата се наблюдава увеличение - с 0.5%.

Спрямо септември 2022 г. значителен ръст на цените в преработващата промишленост е регистриран при: производството на тютюневи изделия - с 60.0%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 35.6%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 16.5%. Спад на цените е отчетен при: производството на химични продукти - с 28.3%, и производството на основни метали - с 11.3%.

Индексите на цените на производител измерват средното изменение на цените на промишлените продукти, произвеждани и продавани от българските предприятия. Те могат да се разглеждат като ранен измерител на инфлацията и да се използват за международни сравнения. Информация за изчисляване на индексите се получава от месечните изследвания на цените на производител на вътрешния и на международния пазар, отбелязва НСИ. Общият индекс на цените на производител се изчислява от индексите на цените на вътрешния и на международния пазар, претеглени със структурата на оборота на вътрешния и на международния пазар към общия оборот през базисната 2015 година.