Консултативният съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход към министъра на икономиката и индустрията обсъди днес механизмите за поемане от държавата на оперативното управление на рафинерията в Бургас, в случай на форсмажорна ситуация, съобщи Министерството на икономиката и индустрията. Подобна хипотеза се налага със Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, приет в края на мандата на 48-о Народно събрание.

"Необходимо е да бъдат създадени критерии и условия, на които да отговарят особените търговски управители на обектите от критичната инфраструктура, какъвто е рафинерията в Бургас", каза министър Никола Стоянов по време на днешното заседание. По думите му "държавата трябва да е подготвена и да реагира в рамките на часове, ако ситуацията го налага". Затова и икономическият министър поставя темата във фокуса на работата на Консултативния съвет като първа стъпка за създаването на работещ и ясно установен механизъм за прилагане на законовата разпоредба, в случай на форсмажорна ситуация.

Експертна група в рамките на Консултативния съвет ще изработи методиката, по която ще се оценяват евентуалните кандидати за позицията, стана ясно по време на заседанието. Участниците в срещата се обединиха около мнението, че трябва да бъде уточнен и броят на управителите, като в закона е заложено те да бъдат до трима. "Тази група ще детайлизира и обектите от критичната инфраструктура, за управлението, на които би се наложило да бъде създадена тази длъжност, защото законът предвижда тази разпоредба да се прилага не само към бургаската рафинерия", подчерта министър Стоянов.

Регистърът на обектите, който включва и бензиностанции, и пълначни станции ще бъде дигитализиран. Това решение също бе взето по време на заседанието на Консултативния съвет. По този начин всички регистрирани обекти ще бъдат видими и ще се завиши контролът по отношение на онези, които извършват дейност без регистрация, коментираха участниците в срещата.

Консултативният съвет е съвещателен орган, в който участват представители на Министерството на енергетиката и индустрията, Министерството на финансите, Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на земеделието, Министерството на околната среда и водите, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" към Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Българския институт по метрология, Агенция "Митници", Националната агенция за приходите, Комисията за защита на конкуренцията, Държавна агенция "Национална сигурност" и на представителни браншови организации, икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

В съобщението се припомня, че в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, чл. 27а. (3) е записано, че "При установяване на обстоятелства, които застрашават националната сигурност, обществения ред, доставката на критични ресурси, нарушаване на конкуренцията в случай на монополно или господстващо положение, когато това застрашава националната сигурност, или нарушаване международни ограничителни мерки или такива на Европейския съюз, които са задължителни за Република България, консултативният съвет изпраща мотивирано становище до министъра на икономиката и индустрията с предложение за назначаване на особен търговски управител в лицето, опериращо обекти на критична инфраструктура. Копие от становището се изпраща и до президента на Република България с предложение за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност".