Японски производител на автомобили строи завод за сглобяване в Мексико. Италианска софтуерна компания отваря офис за продажби в Кения, за да достигне до кенийския пазар със своите услуги. Голяма австралийска минна компания придобива по-малка анголска за диверсификация.

И трите примера са за преки инвестиции (ПИ), съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, при които се взема бизнес решение по някакъв начин да се придобие дял или участие в компания от инвеститор, намиращ се извън нейните граници.

Последните резултати от координираното проучване на преките инвестиции от Международния валутен фонд (МВФ) със съдействието на Световната банка по окончателни данни за миналата година, получени от страните, показват, че първите десет държави в света, които са получили най-много преки инвестиции до края на 2020 г. по стандартите на МВФ са Съединените щати, Нидерландия, Люксембург, Китай, Обединеното кралство , Хонконг, Сингапур, Швейцария, Ирландия и Германия.

Десетте топ държави са привлекли общо 23.743 трлн. долара ПИ от чужбина, докато всички останали държави по света са привлекли общо 14.966 трлн. долара, което означава, че на 10-те топ държави се падат 66.03% от всички привлечени външни ПИ, които са в размер на 38.709 трлн. долара.

Освен това, през 2020 година отчетените ПИ са се увеличили с 2.2 трлн. долара - или нарастване с 6% за една година - през 2020 г. в сравнение с предходната 2019 г. (сред икономиките, които са отчели данни както за 2019 г., така и за 2020 г.).

Въпреки несигурността, създадена от пандемията от COVID-19, увеличението на преките инвестиции до голяма степен съответства на средното годишно нарастване на ПИ през последните пет години, което означава, че върху този процес пандемията не е повлияла съществено.

По континенти

Ръстът за 2020 г. спрямо 2019 г. се дължи на увеличенията на ПИ в Европа и Азиатско-Тихоокеанския регион. В Европа (19 586 208 млн. долара) Великобритания и Германия са начело на списъка, на които се падат съответно 18% и 15% от общите ПИ. Второто място е за Северна и Централна Америка (6 768 753 млн. долара), но нарастването е много слабо. В Азиатско-тихоокеанския регион (6 409 363 млн. долара) увеличението се дължи главно на Китай, който отчита ръст от 4%. Всъщност Китай показа най-голямото отчетено увеличение както на входящите, така и на изходящите преки инвестиции в световен мащаб. В същото време ПИ в Африка намаляват (до 433 847 млн. долара) спрямо 2019 г., главно поради по-ниските позиции на привлечени ПИ от Нигерия -лидерът на континента.

Лидерите

Съединените щати заеха лидерската позиция като най-голям получател на ПИ през 2019 г. и запазиха тази позиция и през 2020 г., главно благодарение на повишения обем на преки инвестиции от Япония, Германия и Нидерландия.

Заедно тези три икономики представляват по-голямата част от увеличението на преките входящи инвестиции не само през 2020 година в Съединените щати, но и през последните три години.

Юрисдикции с ниски данъци като Нидерландия, Люксембург, Хонконг, Сингапур и Ирландия останаха сред водещите страни, които продължават да привличат преки инвеститори и съответно икономики, в които се инвестира. Те продължиха да бъдат атрактивни дестинации за различни видове инвестиции, включително тези, вкарани чрез предприятия със специална инвестиционна цел (дъщерни дружества). Данните за тях МВФ ще представи в началото на 2022 годна.

Подгласниците

След първата десетка в класацията МВФ отрежда от 11 до 20 място на държави, които са успели да привлекат преки инвестиции между 449 047 млн. долара и 963 801 млн. долара:

 1. Франция - 963.801 млрд. долара;
 2. Испания - 865.714 млрд. долара;
 3. Канада - 813.192 млрд. долара;
 4. Австралия - 790.655 млрд. долара;
 5. Белгия - 617.251 млрд. долара;
 6. Индия - 572.859 млрд. долара;
 7. Бразилия - 563.894 млрд. долара;
 8. Мексико 545.612 млн. долара;
 9. Кипър - 477.114 млрд. долара;
 10. Руска федерация - 449.047 млрд. долара.

Преките външни инвестиции**

Преките външни (изходящи) инвестиции са повече от привлечените и съставляват 40.220 трлн. долара (1.511 трлн. долара повече). Лидери са:

 1. САЩ - 6.152 301 трлн. долара;
 2. Люксембург - 4.526 745 трлн. долара;
 3. Китай - 2.580 658 трлн. долара;
 4. Великобритания - 2.134 256 трлн. долара;
 5. Германия - 1.955 383 трлн. долара;
 6. Хонконг - 1.922 184 трлн. долара;
 7. Япония - 1.837 075 трлн. долара;
 8. Франция - 1.547 804 трлн. долара;
 9. Ирландия - 1.211 799 трлн. долара;
 10. Канада - 1.141 184 трлн. долара.

Къде е България

Нашата страна е привлякла ПИ от чужбина в размер на общо 59 122 млн. долара, а е инвестирала зад граница само 3 193 млн. долара преки инвестиции. Петте страни с най-много ПИ у нас са: Нидерландия (8 707 млн. долара), следвана от Австрия (5 641 млн. долара), Германия (4 352 млн. долара), Италия (3 344 млн. долара) и Швейцария (3 268 млн. долара). В същото време български компании или чуждестранни с регистрация в България са вложили най-много инвестиции в Румъния (438 млн. долара), следвана от Маршаловите острови - една от най-популярните офшорни зони (324 млн. долара), Сърбия (269 млн. долара), Гърция (247 млн. долара) и Италия (215 млн. долара).

Трябва да се отбележи, че преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) са част от общите ПИ (виж по-долу). Според окончателните данни на БНБ, общият поток на петте вида преки чуждестранни инвестиции за 2020 година възлизат на 5 635,6 млн. евро (около 6 353,06 млн. долара).

Освен това, от последните данни на МВФ става ясно, че България е четвърта на Балканите по привлечени ПИ, след Кипър (477 450 млн. долара), Турция (124 923 млн. долара) и Румъния (111 450 млн. долара). След нас е Гърция (41 573 млн. долара), Хърватска (38 448 млн. долара), Словения (20 317 млн. долара) и Реп. Северна Македония (7 186 млн. долара).

Координираното проучване на МВФ е единственото световно проучване на преките инвестиции, което се провежда ежегодно. Базата данни представя подробна информация за двустранните преки инвестиционни отношения между икономиките. Проучването има за цел да осигури информация и за географското разпределение на входящите и изходящи преки инвестиции в световен мащаб, да допринесе за по-доброто разбиране на степента на глобализацията и да подпомогне анализа на трансграничните връзки в един все по-взаимно свързан свят, става ясно от публикуване на проучването на МВФ на интернет страницата му.

* Входящите преки инвестиции (Inward Direct Investment - IDI), наричани още само преки инвестиции включват всички задължения и активи, прехвърлени между местни предприятия за преки инвестиции и техните преки инвеститори. Този актив също така обхваща прехвърляния на активи и пасиви между местни и нерезидентни други предприятия, ако крайното контролиращо предприятие майка е нерезидент, вкл. дялови капитали и акции и дългови инструменти. За отбелязване е, че преките чуждестранни инвестиции са част от общите ПИ.

**Преките външни (изходящи) инвестиции (Outward Direct Investment - ODI), наричани още преки инвестиции в чужбина, са бизнес стратегия, при която местна фирма разширява дейността си в чужда държава, ако техните вътрешни пазари станат наситени и по-добри бизнес възможности са налични в чужбина, вкл. дялови капитали и акции и дългови инструменти в приемащата страна.