Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предложи типов договор, който ще сключват небитовите абонати, които останат при сегашния си доставчик на електроенергия.

Можете да видите договора ТУК.


Всички небитови потребители, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниско напрежение, които в момента се снабдяват с електроенергия от регулирания пазар, от 1 октомври 2020 г. трябва да излязат на свободния пазар, като изберат доставчик на електрическа енергия.

В случай, че до 30 септември т.г. небитов клиент не е сключил договор с търговец на електрическа енергия по свободно договорени цени, след тази дата той ще може да си доставя електрическа енергия от досегашния доставчик, като за целта двете страни следва да сключат типов договор със срок от 01.10.2020 г. до 30.06.2021 г. Съгласно законовите разпоредби образецът на типовия договор се утвърждава от КЕВР.

При изготвянето на проекта на договор работната група на Комисията изиска примерни варианти на образец от страна на "ЧЕЗ Електро България" АД, "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД, "Енерго-Про Продажби" АД и "ЕСП Златни пясъци" ООД, се посочва в доклада на работната група.

Изготвеният проект на образец на типов договор е систематизиран в десет части, които съдържат: предмета на договора, срока и условията за влизането му в сила, правата и задълженията на страните, цени, фактуриране и плащания, условията и реда за временно преустановяване и възстановяване продажбата на електрическа енергия, условията и реда за изменение и прекратяване на договора, отговорности и санкции, решаване на спорове и непреодолима сила.

На общественото обсъждане представителите на "ЧЕЗ Електро България" АД, "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД изразиха подкрепа на предложения проект за типов договор като правна рамка за уреждане на отношенията между клиентите и досегашните им доставчици.

Направени бяха предложения за прецизиране на някои текстове в проекта и постигане на по-голяма яснота с цел избягване на спорове с клиенти, уреждане на прекратяване на договорите и др.

В двуседмичен срок заинтересованите страни могат да внесат своите писмени становища. Окончателното решение за одобряване на типов договор по § 15, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на закона за енергетиката ще бъде взето на закрито заседание на КЕВР.