Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) смята, че обективната Линия на бедност (ЛБ) за 2023 г. трябва да бъде 541 лв., което ще представляв увеличение с 31%. Това се посочва в позиция на синдиката във връзка с проект на Постановление на Министерски съвет за определяне размера на ЛБ за страната за 2023 г.

На 8 юли 2022 г. на Портала за обществени консултации на МС бе оповестен проект на постановление за определяне линията на бедност за 2023 г., като се предлага нейният размер да е 504 лв. или увеличение с 22%.

Методиката за определяне линията на бедност бе приета с ПМС 241/24.09.2019 г. Съгласно нея размерът на линията на бедност за страната се определя, като се използват данните за линията на бедност от изследването на SILC (Евростат) за предходната година, като размерът се индексира с цените на малката по състав кошница за декември на предходната година на годишна база. От КНСБ отбелязват във връзка с това, че изследването на SILC се осъществява на база доходите от годината преди предходната, т.е. на практика равнището на ЛБ по Евростат отразява състояние на доходите от преди две години.

През последните две години беше направен компромис при определянето на ЛБ, при което се утвърдиха размери с изоставане: през 2021 г. - с 14.4% (369 лв. вместо 431 лв.), а през 2022 г. - с 10.2% (413 лв. вместо 460 лв.). При това, през 2021 г. беше направено изменение на методиката, с което се отмени корекцията за индексиране с цените за малката по състав кошница за декември на предходната година, посочват от синдиката.

Настоящото (за 2023 г.) предложение за актуализация на ЛБ за 2023 г. е тя да е в размер на 504 лв. Използвана е линията на бедност, определена в изследването EU-SILC за 2021 г., но както бе отбелязано по-горе, то отразява състояние от преди 2 г. (60% от средния общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица от 2020 г.).

КНСБ обяснява, че е налице твърде голям времеви лаг между годината на изследване на доходите и годината, към която се прилага линията на бедност, а в случая 3 години (референтната година на дохода е 2020, годината на провеждане на изследването е 2021, а годината на прилагане на линията на бедност е 2023). "Съвсем реална е възможността за появата на различни трендове на доходите през такъв период от време, които на практика не са адекватно отразени от формулата за изчисление. От статистическа гледна точка е предимство, че се използват данните на EU-SILC, защото предполагат по-надеждна информация за доходите на населението поради по-голямата извадка. От икономическа гледна точка не става ясно какво равнище на потребление осигурява линията на бедност, след като се определя на базата на избрано равнище на нетния еквивалентен доход на едно лице от 2020 г. Затова при наличието на екстремно нарастване на цените (каквато е настоящата безпрецедентна криза), е напълно обективно да се прилага и коректив за индексиране с натрупаната инфлация на базата на актуални данни. А и по принцип прилагането на подобен коректив дава доста по-обективна и близка до действителното състояние на доходите картина", се казва в позицията на КНСБ.

От синдиката предлагат да се възстанови инструментът за коригиране с инфлацията (базиран на малката потребителска кошница) на данните на EU-SILC за ЛБ, "защото този критерий има важно значение, особено в ситуацията на висока инфлация". Използването на този инструмент частично ще покрива натрупаната инфлация, отчитайки ценовата динамика и потреблението на нискодоходните домакинства.

При това положение изходните данни за изчисление на ЛБ-2023 са:

ЛБ на еквивалентна единица (SILC-2021) - 504 лв. месечно

ИЦМК (декември 2021-декември 2020) - 7.4%

Ето защо КНСБ счита, че обективната Линия на бедност за 2023 г. трябва да бъде 541 лв. ( =504* 107.4%). Този размер ще осигури ръст на ЛБ с 30.9%.

КНСБ изтъква, че методиката за определяне на ЛБ се нуждае от сериозно прецизиране. Нейната цел е не само да дава ориентир за равнището на бедност, а да насочва и политиките, осигуряващи финансова подкрепа на нуждаещите се. Затова крайно необходимо е да се дефинират минималните потребности, които да гарантират социалния минимум на лице от домакинство. В този смисъл КНСБ смята за належащо да се осъществява ежегодна оценка/проверка на адекватността на размера на ЛБ, като се прави съпоставка с целево разработена потребителска кошница, която да гарантира социалния минимум на лице от домакинство.