Държавните и правителствените ръководители одобриха широкообхватен финансов пакет, който съчетава бъдещата многогодишна финансова рамка (МФР) с конкретни усилия за възстановяване от безпрецедентната криза чрез инструмента "Следващо поколение ЕС" (Next Generation EU).

Надеждите на ЕС са, че обединени "Следващо поколение ЕС" и МФР ще спомогнат за трансформацията на Съюза чрез неговите основни политики, най-вече Европейския зелен пакт, цифровата революция и устойчивостта.

ЕС ще предостави на страните членки допълнителни средства, които ще бъдат получени чрез поемане на задължения по заеми от страна на Общността. Фондовете ще бъдат отпуснати на държавите под формата на безвъзмездни средства и заеми чрез инструментите и програмите на МФР.

Какво представлява възстановителния план

Планът за възстановяване на Европа ще се нуждае от значителни публични и частни инвестиции на европейско равнище. Целите, които ЕС си поставя са главно в две групи: устойчиво и стабилно възстановяване чрез създаване на работни места и отстраняване на непосредствените вреди, причинени от пандемията от COVID-19; и същевременно подкрепа на приоритетите на Съюза в областта на околната среда и цифровите технологии.Това се казва в документ на Европейския съвет, публикуван часове след завършването на срещата на върха на ЕС, продължила четири дни и четири нощи.

За изпълнение на целите в тези две групи ЕС ще използва Многогодишната финансова рамка, подсилена от водещия инструмент "Следващо поколение ЕС" (Next Generation EU).

"Следващо поколение ЕС"

За да се осигурят необходимите средства за справяне с предизвикателствата на пандемията от COVID-19, Европейската комисия ще бъде упълномощена да получава от името на ЕС заеми на капиталовите пазари. Постъпленията ще бъдат прехвърляни към програми на Съюза в съответствие с Next Generation EU.

Подчертава се, че Next Generation EU е "изключителна форма на отговор на тези временни, но извънредни обстоятелства" и по тази причина предоставените на ЕК "правомощия за получаване на заеми са с ясно ограничен размер, продължителност и обхват".

ЕК получава правомощие да получава от името на ЕС на капиталовите пазари заеми в размер до 750 млрд. евро по цени от 2018 г. - на такава стойност възлиза т.нар. възстановителен фонд. Заемите ще трябва да бъдат взети най-късно до края на  2026 г., като се изтъква, че ЕС ще използва тези заемни средства единствено с цел справяне с последиците от кризата с COVID-19.

От общо получените заети средства до 360 млрд. евро могат да се използват за заеми по цени от 2018 г. и за разходи в размер до 390 млрд. евро по цени от с.г.

Заеми и лихви

От документа се разбира, че кредитите, които ЕК ще взима, са дългосрочни: графикът на изплащането трябва да бъде съобразен с принципа за добро финансово управление, така че да се гарантира стабилно и предвидимо намаляване на задълженията в периода до 31 декември 2058 г.

Сумите, които не са използвани за лихвени плащания, както е предвидено, ще се използват за предсрочно погасяване преди края на МФР за периода 2021—2027 г., с минимална сума, и могат да бъдат увеличени над това равнище, ако бъдат въведени нови собствени ресурси (планира се въвеждането на нови данъци). Сумите, които ЕС дължи през съответната година за изплащане на главницата, не трябва да превишават 7,5% от максималната сума от 390 млрд. евро за разходи.

В документа се отбелязва, че ако парите "не стигат" (собствените ресурси не са достатъчни) за финансиране на заложените в "Следващо поколение ЕС" цели, ЕК може да прибягва до краткосрочно финансиране чрез капиталовите пазари. Ако и тази мярка не е достатъчна, то ЕК може временно да поиска повече средства от държавите членки. Предвижда се тези вноски да бъдат компенсирани, ще се определят пропорционално и са ограничени до дела на държавата от временно увеличения таван на собствените ресурси, т.е. 0,6% от БНД на държавите членки.

Бързина в действията

Подчертава се необходимостта от бързо разгръщане на подкрепата за възстановяването. Затова е важно да се създадат подходящи условия за бързото изпълнение на инвестиционните проекти, особено в областта на инфраструктурата, се казв в документа.

ЕК ще трябва да представи преди октомврийското заседание на Европейския съвет предложения за това как да се ускорят и улеснят процедурите в държавите членки.

Правните задължения по програма, която получава допълнителни средства от "Следващо поколение ЕС" се поемат до 31 декември 2023 г. Свързаните с това плащания се извършват до 31 декември 2026 г.

Каква е разбивката на фонда за възстановяване

Сумите по Next Generation EU за отделните програми са, както следва:

• Механизъм за възстановяване и устойчивост - 672,5 млрд. евро, от които

- заеми 360 млрд. евро

- безвъзмездни средства 312,5 млрд. евро

• ReactEU: 47,5 млрд. евро (за кохезионната политика)

• "Хоризонт Европа": 5 млрд. евро

• InvestEU: 5,6 млрд. евро

• Развитие на селските райони: 7,5 млрд. евро

• Фонд за справедлив преход (ФСП): 10 млрд. евро

• RescEU: 1,9 млрд. евро

• Общо: 750 млрд. евро.

Как ще се разпределят парите по Механизма

За 70% от безвъзмездните средства, предоставени от Механизма за възстановяване и устойчивост, задължения се поемат през годините 2021 и 2022. За останалите 30% задълженията трябва да бъдат поети до пълния размер до края на 2023 г.

По правило максималният обем на заемите за всяка държава членка няма да надвишава 6,8% от нейния Брутен национален доход (БНД).

Коефициентът за разпределение на поетите задължения за Механизма за възстановяване и устойчивост за годините 2021 и 2022 се установява съгласно предложението на Комисията. В коефициента за разпределение за 2023 г. критерият за безработица от периода 2015—2019 г. се заменя, в еднакви пропорции, със загубата на реален БВП, констатирана през 2020 г., и с кумулативната загуба на реален БВП, констатирана за периода 2020—2021 г., която ще бъде изчислена до 30 юни 2022 г.

Какви са критериите за одобрение

В документа се посочва, че държавите членки изготвят национални планове за възстановяване и устойчивост, в които се определя програмата за реформи и инвестиции на съответната държава членка за периода 2021—2023 г. Плановете се преразглеждат и адаптират при необходимост през 2022 г., така че да се вземе предвид окончателното разпределение на средствата за 2023 г.

ЕК ще оценява плановете за възстановяване и устойчивост, представени от държавите, в рамките на два месеца от предоставянето им.

най-високо място при оценката на плановете имат критериите за съгласуваност със специфичните за държавата препоръки; укрепването на потенциала за растеж; създаването на работни места; и икономическата и социалната устойчивост на държавата членка.

Ефективният принос за екологичния и цифровия преход също е предварително условие за положителна оценка, се казва в документа.

Оценката на плановете за възстановяване и устойчивост се одобрява от Съвета (Съвета на ЕС) - с квалифицирано мнозинство по предложение на ЕК, чрез акт за изпълнение, който Съветът се стреми да приеме в срок от 4 седмици от представянето на предложението.

Положителната оценка на исканията за плащания зависи от задоволителното изпълнение на съответните етапни показатели и цели.

Ако има несъгласни с даден план държави ("налице са сериозни отклонения от задоволителното изпълнение на съответните етапни показатели и цели"), те могат да поискат от председателя на Европейския съвет да постави въпроса на следващото заседание на Европейския съвет. ЕК не взима решение за задоволително изпълнение (плащане) преди Европейският съвет да разгледа въпроса на следващото си заседание.