Икономиката на ЕС възвърна инерцията си през първото тримесечие на 2023 г., като производството се увеличи на тримесечна база. След леко свиване през предходното тримесечие това положително развитие потвърждава, че ЕС успешно е избегнал зимна рецесия. Като индикация за неговата устойчивост и възстановяване, брутният вътрешен продукт (БВП) на ЕС допълнително надхвърли нивото си от преди пандемията - от четвъртото тримесечие на 2019 г., коментира Евростат.

Тримесечен растеж на БВП, % промяна към предходен период

Графика: Евростат

Въпреки това на секторно ниво се появява по-нюансиран поглед върху икономическия пейзаж на ЕС. Както индустриалното производство (-3,6% през март), така и търговията на дребно (-1.1% през март) показаха нестабилна месечна траектория на растеж през първите три месеца на годината, въпреки че все още надминават нивата отпреди пандемията. През март 2023 г. промишленото производство отбеляза месечен спад в контраст на ръстовете от януари и февруари.

Индустриално производство, в % на промяна спрямо предходен период

Графика: Евростат

Търговия на дребно в ЕС, в % на промяна спрямо предходен период

Графика: Евростат

Междувременно търговията на дребно отбеляза спад през февруари и март, уравновесявайки повишението през януари. Въпреки че цялостната представа за сектора на услугите остава непълна поради наличието на данни само до февруари, секторът имаше втори пореден месец на растеж през февруари 2023 г., продължавайки да надминава нивата отпреди пандемията.

Годишна инфлация в ЕС, април 2023 г.

Графика: Евростат

Нивото на инфлация спадна за шести пореден месец през април 2023 г. (до 8,1% през април, в България - 10,3%), а нивото на безработица остана стабилно през март на исторически ниски нива (6,0% през март), затвърждавайки положителния икономически пейзаж за ЕС през първото тримесечие на годината. Освен това ЕС като цяло имаше почти нулева свръхсмъртност през март 2023 г.

Тримесечен излишък/дефицит - минус 4,4% през Q1 2022 г.

Графика: Евростат

Тримесечен брутен държавен дълг в ЕС в % от БВП - 84% през Q4 на 2022 г.

Графика: Евростат