Гръцкият регулаторен орган за енергетика (РАЕ) издаде лиценз на Ай Си Джи Би АД за независим оператор на газопреносна мрежа (INGS) по гръцката отсечка на газовия интерконектор с Гърция, т. нар. проект Ай Джи Би (IGB), съобщи БТА.

Лицензът се издава за срок от петдесет години и изтича на 27 юни 2069 година.

Лицензът дава право на Ай Си Джи Би АД да започне изграждането на проекта, включително на газопровода и спомагателните съоръжения и оборудване на територията на Гърция.

Получаването на този лиценз е последната стъпка към осигуряването на регулаторния режим на проекта Ай Джи Би и гарантирането на успешно начало на строителството на газопровода на територията на Република Гърция.

Проектът Ай Джи Би (IGB - междусистемна газова връзка Гърция-България) се изпълнява от смесеното инвестиционно дружество Ай Си Джи Би АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД (с дял 50 процента) и Ай Джи Ай Посейдон - IGI Poseidon (с дял също 50 процента). Съакционерът Ай Джи Ай Посейдон e дружество, регистрирано в Гърция, с равноправни акционери гръцката публична газова корпорация ДЕПА (DEPA S.A.) и италианската енергийна група Едисън (Edison SpA).

Газопроводът Ай Джи Би е разработен с цел да се свърже с гръцката национална газопреносна система в района на гр. Комотини (Гърция) и с българската национална газопреносна система в района на гр. Стара Загора. Планира се общата дължина на газопровода да е 182 км, диаметърът на тръбата - 32 инча, а проектния капацитет - до 3 млрд. куб метра годишно в посока Гърция-България. В зависимост от пазарния интерес към ползване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд. куб метра годишно, като следва развитието на пазара и по този начин позволявайки обратно подаване (от България към Гърция) с допълнително изграждане на компресорна станция.

Подписан е меморандум за разбирателство между Ай Си Джи Би АД и ТАП (TAP AG) за съвместни действия във връзка с бъдещо свързване на газопровода Ай Джи Би и с Трансадриатическия газопровод.