Европейският парламент одобри REACT-EU - пакет от 47,5 млрд. евро за смекчаване на непосредствените последици от кризата от COVID-19 в регионите на ЕС. Инициативата беше приета с 654 гласа "за", 23 гласа "против" и 17 гласа "въздържал се", съобщи пресслужбата на ЕП.

Помощта ще бъде предоставена чрез структурните фондове на ЕС, като 37,5 млрд. евро ще бъдат отпуснати през 2021 г., а 10 млрд. евро - през 2022 г. Операциите, извършени след 1 февруари 2020 г., които отговарят на условията за допустимост, ще могат да получат финансова подкрепа от REACT-EU със задна дата. Средствата ще могат да се изразходват до края на 2023 г.

Държавите от ЕС ще могат да разпределят част от парите за Европейския социален фонд, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD), Инициативата за младежка заетост, както и за програми за европейско трансгранично сътрудничество (Interreg). Инвестициите ще бъдат насочени към най-засегнатите от пандемията икономически сектори.

Инициативата REACT-EU е по предложение на Европейската комисия. Тя е насочена към преодоляване на икономическите и социалните последици от пандемията от COVID-19. Инициативата е оформена законодателно като изменение на Регламента за общите разпоредби, с който се установяват правилата за политиката на сближаване за периода 2014-2020 г.

Какво представлява програмата REACT-EU - какви са регулациите

REACT-EU разполага със специално заделена сума от 47,5 милиарда евро (50,5 милиарда евро по текущи цени), предназначена да продължи и разшири реакцията при кризата и мерките за преодоляване на последиците от кризата чрез двата пакета за инвестиционни инициативи в отговор на коронавируса (CRII и CRII+), с което ще гарантира, че икономическото и социалното възстановяване от пандемията от коронавирус ще продължат безпроблемно и без прекъсване. С тези инициативи бяха променени правилата за изразходване на средства на регионално равнище, за да се улесни възстановяването след пандемията. Ресурсите за REACT-EU ще идват от ЕС по линия на Инструмента за възстановяване на Европейския съюз.

Сред основните елементи на програмата, както обяснява Европейската комисия, са:

  • Пълна гъвкавост за държавите членки да решават относно дела на ресурсите по линия на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд — включително Инициативата за младежка заетост и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица;
  • Без предварителна разбивка на сумите по категории региони, за да могат ресурсите да се насочват където са най-необходими;
  • Възможност за съфинансиране от ЕС на инвестиции до 100 %;
  • Допустимост на разходите със задна дата от 1 февруари 2020 г., което обхваща както физически завършените, така и изцяло изпълнените операции, при условие че са започнати след 1 февруари 2020 г., като се осигури приемственост с CRII и CRII+;
  • Краен срок за допустимост на разходите 31 декември 2023 г., в съответствие със законодателната рамка 2014—2020 г.
  • Възможност да се разпределят ресурси и към съществуващи програми за трансгранично сътрудничество по линия на целта "Европейско териториално сътрудничество";
  • Разпределяне на 70 % от националните пакети през 2021 г. въз основа на социално-икономическите последици от кризата, включително нивото на младежка безработица и относителния просперитет на държавите членки, като останалите 30 % за 2022 г. се изчисляват в края на 2021 г. въз основа на последните статистически данни;
  • По изключение без разбивка на сумите по категории региони. Държавите членки трябва да балансират подкрепата между нуждите на най-засегнатите от пандемията от COVID 19 области, от една страна, и необходимостта да се запази акцента върху по-слабо развитите региони, от друга.
  • На последно място, за да се гарантира плавната и бърза мобилизация на инвестиции, за REACT-EU не се прилагат предварителните условия, изискванията за тематична концентрация и рамката за изпълнението. Комисията ще направи всичко възможно да одобри програмите и измененията на програмите в срок от 15 дни след внасянето им.