По индикативни срокове до края на този месец се очаква на бъдат обявени две нови процедури за подкрепа на бизнеса заради кризата с коронавируса по линия на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) от наличния й бюджет. Това обяви Илияна Илиева - главен директор и ръководител на Управляващия орган на ОПИК, по време онлайн форум, посветен на финансовите мерки в подкрепа на бизнеса, поставен в условията на COVID-19, предаде БТА.

Двете процедури са с бюджет от по 78 млн. лева.

Какви ще са новите мерки

До първата процедура ще се допускат предприятия с минимум две приключени финансови години, с оборот повече от 500 000 лева през 2019 г. Средствата, които ще бъдат допустими, са за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили заради коронавируса.

Бенефициенти по тази процедура ще са компании от групата на "големите малки", каза заместник-министърът на икономиката Яна Топалова.

Разходите ще са за оборотни средства и за покриване на текущи нужди, разходи за суровини, материали, горива, труд, възнаграждения и други, обясни експертът.

Индикативното обявяване на процедурата е в края на този месец в зависимост от това кога ще бъде направена промяната на ресорния закон. Илиева съобщи, че има уверение от ЕК, че временната рамка, по която се предвижда да започне тази процедура - до края на месеца, ще бъде удължена или до средата на 2021 г. или до края на следващата година. Това ще осигури спокойствието, че ще могат да бъдат изплатени средствата до всички нуждаещи се фирми също в кратки срокове, каза експертът.

Другата процедура - "Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19", е за реорганизиране и създаване на безопасни условия на труд в условията на пандемия. Ще се помага на предприятията да реорганизират и адаптират работните места и/или да променят бизнес процесите и моделите в контекста на COVID-19. За подкрепа по тази мярка ще могат да се включат всички предприятия - микро-, малки и средни, като предвижданият режим е за минимални помощи, а фирмите трябва да имат една приключила финансова година - 2019 г., и да са осъществявали стопанска дейност през същата година. Няма заложен минимум от оборот, каза експерт.

Ще бъдат допустими разходи за дълготрайни и недълготрайни активи, включително леки текущи строително-монтажни ремонтни дейности за адаптация на работните помещения и за разходи за материали и консумативи за колективни предпазни средства за защита, хигиенизиране и дезинфекция, реорганизиране и адаптиране на работните процеси, като това включва и дигитализация, обясни Илиева.

До края на тази седмица се очаква обявяването на пълния пакет с документи по двете процедури за обществено обсъждане, след това и официалното им обявяване за кандидатстване, каза Илиева. Работи се по промяна на Закона за управление на средства от ЕС, с което ще може да се отвори процедурата по облекчени правила за оценка и за кандидатстване при съкратени срокове.

Как ще се разпределят 400 млн. лева

Във връзка с очакваните да достигнат до бизнеса в рамките на следващите месец-два средства от ЕК по линия на REACT-EU, Илияна Илиева съобщи, че е планирано да бъдат обявени две мерки с общ бюджет приблизително 400 млн. лева.

REACT-EU са предвидените от ЕС инвестиции за растеж и работни места в подкрепа на страните членки за насърчаване на възстановяването от кризи в условията на пандемията от COVID-19 и подготовката на зелено, дигитално и устойчиво възстановяване на икономиката.

Първата мярка е за възстановяване и растеж, а допустими кандидати ще са всички МСП от всички сектори с три приключили финансови години, като последната е 2019 г. Допустими са дейности, свързани с производствени инвестиции за преодоляване на трудностите, свързани със стари технологии, високи разходи и ниско качество на продуктите или услугите. Допустимите разходи ще са за финансиране на производствени инвестиции и ще се предоставят средства за оборотен капитал, като вероятно тези средства ще бъдат ограничени до някакъв размер, обясни експертът и допълни, че целта на тази процедура е да се наблегне на инвестиционните разходи.

Другата мярка ще е за цифрови и "зелени" иновации, като по нея са допустими всички МСП от всички сектори, които имат три приключени финансови години, като отново последната ще е 2019 г. Допустимите дейности ще са: преконфигуриране на бизнес процеси и модели, включително и чрез дигитализация, използване на нови алтернативни материали, подобряване на управлението на отпадъците, подобряване характеристиките на продуктите и услугите от гледна точка на кръговата икономика. Допустимите разходи са за финансиране на дълготрайни активи и услуги.

Назрява голям дългов инструмент - до 1.2 млрд. лева общо, до €3 млн. за фирма

Илияна Илиева съобщи още, че като допълнителна мярка, която е извън ОПИК и в подкрепа на МСП, е чрез "рециклираните" средства по инициативата "Джереми". Експертът напомни, че с тези средства беше създаден нов дългов инструмент, който се управлява от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), като по споразумение между Министерството на икономиката и ЕИФ се изпълнява гаранционен инструмент за защита на кредитния риск при дългово финансиране под формата на акредитиви, банкови гаранции, факторинг и други краткосрочни кредитни операции в подкрепа на търговската дейност на МСП и предприятия със средна капитализация.

По инструмента общият размер на гаранцията, която се поема от ЕИФ, е 160 млн. лева, като възможността за общия портфейл на този гаранционен инструмент е 800 млн. лева, а при голям интерес - може да нарасне до 1,2 млрд. лева. Максималният размер на кредита за крайните получатели е до 3 млн. евро за оборотни и многоцелеви нужди при облекчени условия, каза експертът.

Размерът на гаранцията, която се покрива на краен получател, е 80 процента, а периодът, в който ще могат предприятията да се възползват от този тип гаранционен инструмент и да получават кредити, е 36 месеца. Максималният период на изплащане на кредита е не повече от пет години. За момента три банки са заявили интерес, каза експертът и допълни, че в кратки срокове те ще подпишат споразумение с ЕИФ и ще започнат да предоставят кредитите. От ЕИФ са уверили за проявен интерес и от още други две банки.

Имат ли шанс "отхвърлени" проекти

Зам.-министър Топалова каза, че вече е приключил прегледът на всички над 27 хил. проектни предложения по процедурата за подкрепа на микро и малки предприятия и до края на седмицата ще бъдат изплатени вече 173 млн. лв. към над 21 000 фирми. "Предстои сформирането на нова Оценителна комисия, която да преразгледа отхвърлените 6 хил. проектни предложения поради непредставяне в срок или непредставяне съгласно изисквания на допълнително изисканите им документи, за да подпомогнем и тях", заяви Топалова, цитирана в съобщение на МИ.

Стартирала е оценката и на процедурата за подкрепа на средни предприятия, като се очаква до средата на месец ноември тя да приключи.