В Европейския съюз общото съотношение на данъците и нетните социални вноски, изразено като процент от брутния вътрешен продукт (БВП), е възлизало на 41,2 на сто през 2022 г. Това представлява спад в сравнение с 2021 г., когато съотношението данъци/БВП беше 41,5 на сто, съобщи европейската статистическа служба Евростат.

Данъчноосигурителна тежест в процент към БВП в ЕС и еврозоната по години

Графика: Евростат

В еврозоната данъчните приходи са се увеличили в съответствие с растежа на номиналния БВП, което означава, че съотношението данъци/БВП през 2022 г. остава без промяна спрямо 2021 г. - на ниво от 41,9 на сто.

В номинално изражение през 2022 г. приходите от данъци и социални вноски са се увеличили с 480 милиарда евро в ЕС в сравнение с година по-рано и достигат 6,549 трилиона евро.

Данъчните плащания, в това число и социални вносни, представен като дял от БВП варира значително сред членките на ЕС. Най-голямо подобно съотношение през миналата година е регистрирала Франция (48 на сто), Белгия (45,6 на сто) и Австрия (43,6 на сто), а най-малко Ирландия (21,7 на сто), Румъния (27,5 на сто) и Малта (29,6 на сто).

Данъчноосигурителна тежест като дял от БВП в ЕС по страни за 2022 г.

Графика: Евростат

В България данъците и нетните социални вноски са отговаряли на 31,1 на сто от БВП през 2022 г. Това е най-голямото подобно съотношение в страната ни от 2004 г. (31,4 на сто), сочат данните на Евростат. През 2021 г. данъците и социалните вноски са представлявали 30,8 на сто от българския БВП.

Сред членките на ЕС през миналата година България е заемала петото място по най-нисък дял на данъците и социалните вноски от икономическата продукция на съответната страна.

Промени в данъчната тежест към БВП в процентни пункта през 2022 г. спрямо 2021 г., по страни в ЕС

Графика: Евростат

През 2022 г., в сравнение с 2021 г., съотношението данъци/БВП е нараснало в 12 страни от ЕС, като най-голямото увеличение се наблюдава в Кипър (от 34,8 на сто през 2021 г. до 36,5 на сто през 2022 г.) и Унгария (от 33,9 на сто до 35,1 на сто). Намаление отбелязват 15 страни и най-вече Дания (от 48,3 на сто до 42,5 на сто) и Полша (от 37,6 на сто до 35,3 на сто).