Министерският съвет одобри информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за деветмесечието на 2019 г., съобщи пресцентърът на кабинета.

Салдото по КФП на касова основа към септември 2019 г. е положително в размер на 1264,5 млн. лв. (1,1 на сто от прогнозния БВП). То се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1205,7 млн. лв. и по европейските средства в размер на 58,8 млн. лева.

Постъпилите приходи, помощи и дарения по КФП към септември 2019 г. са в размер на 32 797,9 млн. лв. или 74,8 на сто от годишните разчети.

Приходите от преки данъци са в размер на 4660,2 млн. лв. или 71,0 на сто от предвидените в разчетите за годината.

Приходите от косвени данъци са в размер на 12 758,7 млн. лв., което е 77,6 на сто от разчетите за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 8416,5 млн. лв. или 77,7 на сто от планираните. Приходите от акцизи възлизат на 4 136,7 млн. лв. (77,6 на сто от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 172,7 млн. лв. или 72,9 на сто от годишните разчети.

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 7 749,6 млн. лв., което представлява 74,7 на сто от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 4 954,9 млн. лв., което представлява 74,8 на сто от годишните разчети.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 1 746,8 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към септември 2019 г. възлизат на 31 533,4 млн. лв., което е 68,1 на сто от годишните разчети.

Нелихвените разходи са в размер на 29 954,3 млн. лв., което е 67, на сто от годишните разчети.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 30 септември от централния бюджет, възлиза на 997,5 млн. лв.,

Размерът на фискалния резерв към 30-ти септември е 10,14 млрд. лв., в т.ч. 10,12 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,02 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.