През четвъртото тримесечие на 2021 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 4.5% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 1.0% спрямо третото тримесечие на 2021 г. Това показват сезонно изгладените данни на Националния статистически институт (НСИ).

БВП в стойностен обем, текущи цени

Експресните оценки* на НСИ за четвъртото тримесечие на 2021 г. показват, че БВП в номинално изражение достига 38 513.5 млн. лева. Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2021 г. е 33 476.3 млн. лeвa.

Графика: НСИ

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 81.7%, което в стойностно изражение възлиза на 31 476.7 млн. лева. През четвъртото тримесечие на 2021 г. бруто капиталообразуването е 8 283.1 млн. лв. и заема 21.5% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

Тримесечни изменения

През четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо предходното тримесечие БВП по сезонно изгладени данни нараства с 1.0%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 1.2%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвъртото тримесечие на 2021 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на крайното потребление с 1.3%.

Годишни изменения

През четвъртото тримесечие на 2021 г. БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 4.5% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност нараства с 4.2%. Крайното потребление регистрира ръст от 7.9%, докато бруто образуването на основен капитал намалява с 12.5% през четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се увеличава с 12.9%, а вносът на стоки и услуги нараства с 11.2%.

* НСИ пояснява, че в ръководството на Евростат за тримесечните национални сметки експресните оценки за БВП са дефинирани като:

"...най-ранната картина на икономиката, представена в съответствие с концепциите и дефинициите на Системата на националните сметки, данните за която се произвеждат и публикуват във възможно най-кратки срокове след края на отчетното тримесечие, като се използва ограничена и непълна информация в сравнение с традиционно разработваните тримесечни показатели на националните сметки...".

Експресните оценки за БВП се основават на предварителни, налични към момента, месечни и тримесечни данни (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.