През второто тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1.9%, а брутната добавена стойност (БДС) с 2.2% в сравнение с второто тримесечие на 2022 г. (данните са предварителни и сезонно изгладени), съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Графика: НСИ

На тримесечна основа през отчетното второ тримесечие на 2023 г. БВП нараства с 0.4% спрямо предходното тримесечие според предварителните и сезонно изгладени данни. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.6% на тримесечна база.

Графика: НСИ

В средата на август НСИ публикува експресните оценки за БВП за второто тримесечие на 2023 г., според които годишният ръст на БВП е с 1.8%, а тримесечният - с 0.4%.

Годишният растеж на БДС по последните статистически данни се определя от увеличението най-много в дейностите Строителството - 5.8%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - 4.6%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 4,4%, Селско, горско и рибно стопанство - 4.2%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 3.1%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - 1.9%, Финансови и застрахователни дейности - 1.8%, Култура, спорт и развлечения; други дейности - 1.0%, и Операции с недвижими имоти - 0.9%.

Спад с 1.0% на годишна база е регистриран в секторите Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 4.0% и бруто образуване на основен капитал - със 7.3%. През второто тримесечие на 2023 г. износът на стоки и услуги бележи спад с 0.9%, а вносът на стоки и услуги - с 6.9% в сравнение с второто тримесечие на 2022 г. по сезонно изгладени данни. В стойностно изражение през второто тримесечие на 2023 г. произведеният БВП възлиза на 42 315 млн. лв. по текущи цени според предварителните данни.

Графика: НСИ

Данните показват, че на човек от населението се падат 6 564 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.797387 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 23 543 млн. долара и съответно на 3 652 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 21 635 млн. евро, като на човек от населението се падат 3 356 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през второто тримесечие на 2023 г. възлиза на 37 444 млн. лв. по текущи цени.

През второто тримесечие на 2023 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 4.2%, което е нарастване с 0.2 процентни пункта спрямо второто тримесечие на 2022 година.

Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 2.0 процентни пункта до 30.0%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, се увеличава до 65.8% през второто тримесечие на 2023 г. при 64.0% през второто тримесечие на 2022 година.

През второто тримесечие на 2023 г. за крайно потребление се изразходват 79.7% от БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 17.6% от БВП.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

НСИ отбелязва и значението на основните понятия.

Брутният вътрешен продукт по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:

- БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена в икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите.

- БВП е сума от крайно използваните продукти и услуги от резидентните единици плюс износа на стоки и услуги минус вноса на стоки и услуги.

- БВП е сума от компенсацията на наетите лица, нетните данъци върху производството и вноса, брутния опериращ излишък и смесения доход.

Брутната добавена стойност е разликата между произведената брутна продукция и междинните производствени разходи.

Източник: НСИ