През второто тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1.8% спрямо второто тримесечие на предходната година и с 0.4% спрямо първото тримесечие на 2023 г. според сезонно изгладените данни по експресни оценки.

През първото тримесечие на 2023 г. БВП отчете ръст с 2.1% на годишна база.

Брутната добавена стойност нараства през второто тримесечие на 2023 г. с 1.9% на годишна база. Крайното потребление регистрира ръст от 1.3%, бруто образуването на основен капитал се увеличава с 3.4% през второто тримесечие на 2023 г. спрямо второто тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги намалява с 0.8%, а вносът на стоки и услуги намалява с 6.7%.

Графика: НСИ

През второто тримесечие на 2023 г. спрямо предходното тримесечие БВП по сезонно изгладени данни нараства с 0.4%. Брутната добавена стойност нараства с 0.4%. Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през второто тримесечие на 2023 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на крайно потребление с 0.4%.

Графика: НСИ

Експресните оценки на НСИ за второто тримесечие на 2023 г. показват, че БВП в номинално изражение достига 40 959.5 млн. лева. Реализираната добавена стойност през второто тримесечие на 2023 г. е 35 946.2 млн. лева.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление със 76.5%, което в стойностно изражение възлиза на 31 320.3 млн. лева. През второто тримесечие на 2023 г. бруто капиталообразуването е 7 853.9 млн. лв. и заема 19.2% относителен дял в БВП.

Външнотърговското салдо е положително.

Източник: НСИ

НСИ уточнява, че експресните оценки за БВП се основават на предварителни, налични към момента, месечни и тримесечни данни (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.