По предварителни данни през второто тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает намалява с 5.6% в сравнение със същото тримесечие на предходната година, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Заетите лица в икономиката са 3511.7 хил., а общият брой отработени часове е 1358.1 милиона.

Структурата на заетостта по икономически сектори през второто тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на 2019 г. показва увеличение на относителния дял на аграрния сектор.

На едно заето лице се падат 7800.9 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 20.2 лв. БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през второто тримесечие на 2020 г. намалява реално с 4.9%, а БДС за един отработен човекочас се увеличава реално с 2.8% за същия период.

По предварителни данни за второто тримесечие на 2020 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 7772.4 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 19.9 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 7130.9 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 18.6 лв. от текущия обем на показателя.

Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор -1 340.7 лв. БДС на един зает и 3.4 лв. за един отработен човекочас.

НСИ пояснява някои основни понятия в анализа си.

Производителността на труда е съставен икономически показател, който съпоставя постигнатия резултат (новосъздаден продукт) с вложения трудов фактор при осъществяването на определена икономическа активност на определена икономическа територия за определен период.

Таблици: НСИ

На национално ниво резултатът от производствената дейност се измерва с брутния вътрешен продукт и брутната добавена стойност, създадени от всички производствени сектори в националната икономика. БВП е основен показател в Системата от национални икономически сметки, който представя крайния резултат от производствената дейност на всички резидентни производствени единици. Връзката между БВП и БДС се определя от начина на остойностяване на произведения краен продукт. БВП е остойностен по пазарни цени, включително данъците върху продуктите и вноса, нето от субсидиите върху продуктите. БДС измерва резултата от производствената дейност по базисни цени преди начисляването на данъци, включително субсидиите върху продуктите и услугите.