В специално становище, одобрено на проведения днес Национален съвет, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изрази принципната си подкрепа към проектите на Плана за възстановяване и устойчивост /ПВУ/, Споразумението за партньорство и оперативните програми за програмния период 2021-2027 г., но настоява да бъдат осигурени допълнителни средства за подкрепа на предприятията и за насърчаване на инвестициите и иновациите. Това съобщиха от работодателската организация, предаде БТА.

АИКБ подчертава, че заложеният в Плана кумулативен растеж на БВП от 21,7 на сто за периода 2021-2025 г., трябва да е по-амбициозен и да преследва минимум 6 на сто ръст на годишна база. За да бъде постигнат този растеж, Асоциацията настоява да бъдат предвидени още 1,4 млрд. лева, осигурени посредством трансформиране от други области от грантове в нисколихвени кредити (основно при финансирането на проекти за енергийна ефективност), в т.ч.: допълнителни средства за новосъздадените три фонда: "Технологична модернизация", "Зелен преход" и "Дигитализация" в новия елемент на Стълб 1 "Програма за икономическа трансформация" - така че общата им сума да нарасне до 1,3 млрд. лева (при сега предвидени 900 млн. лева). Необходими са и допълнителни средства към новосъздадения по искане на социалните партньори компонент, предвиждащ мащабна ваучерна програма за придобиване на базови дигитални умения - в размер на 300 млн. лева. По този начин, заедно с предвидените в момента 200 млн. лева, общата сума на финансовата подкрепа ще нарасне до 500 млн. лева, което ще позволи поне една трета от работещите в България да бъдат обхванати от тази програма. Според АИКБ е необходим ресурс в размер на поне 700 млн. лева за насърчаване на производството и съхранението на електрическа енергия от ВЕИ за собствени нужди на предприятията и домакинствата.

Най-сериозно внимание е отделено на програмата "Конкурентоспособност и иновации в предприятията". Според АИКБ от особена важност е да се определи точно кои планирани дейности ще бъдат финансирани с безвъзмездна финансова помощ и кои с финансови инструменти. За асоциацията акцент трябва да бъде поставен върху безвъзмездната финансова помощ за българските компании, защото отдаването на приоритет на финансовите инструменти би довело до стимулиране на дългова спирала в производствения сектор на България и липса на реална инвестиционна помощ за българските предприятия през следващите седем години, предвид влошената ликвидност и кредитоспособност на предприятията.

В така разглеждания вариант на оперативната програма АИКБ не среща отделено внимание на Северозападния регион и предлага да се впишат текстове, осигуряващи неговото приоритетно стимулиране, особено в Приоритет 1 "Иновации и растеж".

В становището на АИКБ са дадени препоръки още по програмите "Развитие на човешките ресурси", "Наука и образование", "Развитие на регионите", "Транспортна свързаност" и Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация.