Бизнес климатът се влошава през декември, това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

През последния месец на годината общият показател на бизнес климата намалява с 1.7 пункта в сравнение с предходния месец. Понижение на показателя се наблюдава в търговията на дребно и в сектора на услугите, в строителството запазва нивото си от ноември, а в промишлеността е регистрирано увеличение.

Припомняме, че преди месец общият показател на бизнес климата намаля с 4.1 пункта спрямо нивото си от октомври, като понижение на показателя бе регистрирано в строителството и търговията на дребно.

Услуги

През декември съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" спада най-значително - със 7.8 пункта, което се дължи на по-песимистичните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Негативни са и мненията им за настоящото и очакваното търсене на услуги.

Основните проблеми за дейността остават свързани с несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене, фактора "други" и конкуренцията в бранша, макар през последния месец да се отчита намаление на неблагоприятното въздействие на последния фактор.

По-голяма част от мениджърите предвиждат продажните цени в сектора да останат без промяна през следващите три месеца.

Търговия на дребно

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" намалява с 5.8 пункта в резултат на неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-резервирани.

Факторът, ограничаващ в най-голяма степен развитието на бизнеса, продължава да бъде несигурната икономическа среда, следван от недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша. По отношение на продажните цени очакванията на търговците са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Промишленост

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" нараства с 2.6 пункта в резултат на благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според тях през последния месец има известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда, факторът "други", недостатъчното търсене от страната и недостатъчното търсене от чужбина продължават да са основните пречки за развитието на бизнеса, като спрямо миналия месец нараства негативното влияние на втория фактор.

По отношение на продажните цени в промишлеността очакванията на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Строителство

През декември съставният показател "бизнес климат в строителството" запазва нивото си от ноември. Относно настоящата строителна активност анкетата регистрира известно намаление в сравнение с предходния месец, като и прогнозите за следващите три месеца остават резервирани.

Най-сериозните затруднения за дейността на предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда, недостига на работна сила и фактора "други"

Преобладаващата част от мениджърите предвиждат продажните цени в строителството да останат без промяна през следващите три месеца.