В края на второто тримесечие делът на държавния дълг спрямо БВП в Европейския съюз е спаднал до 90,9 на сто спрямо 92,4 на сто в края на първите три месеца на годината, сочат данни на Евростат, които цитира БТА.

В еврозоната показателят също се е понижил - от 100,0 процента до 98,3 на сто спрямо БВП.

И в двата случая спадът се дължи на покачването на БВП в резултат на икономическото възстановяване, докато дългът е продължил да нараства, за да се финансират мерките за смекчаване на икономическото и социално отражение на пандемията от коронавирус.

Спрямо второто тримесечие на 2020 година делът на държавния дълг спрямо БВП е нараснал и в двете зони - в ЕС от 87,2 на сто до 90,9 на сто, а в еврозоната - от 94,4 на сто до 98,3 на сто.

В България през второто тримесечие делът на държавния дълг е останал без промяна спрямо първото тримесечие на равнище 24,7 на сто, но се е увеличил спрямо второто тримесечие на 2020 година, когато е бил 21,2 на сто.

Най-високи равнища на държавния дълг спрямо БВП в края на второто тримесечие на 2021 година са регистрирани в Гърция (207,2 на сто), в Италия (156,3 на сто), в Португалия (135,4 на сто), Испания (122,8 на сто), Франция (114,6 на сто), Белгия (113,7 на сто) и Кипър (112,0 на сто).

Най-ниски равнища имат Естония (19,6 на сто), България (24,7 на сто) и Люксембург (26,2 на сто).

По Маастрихтските критерии държавният дълг, измерен като процент от БВП - не трябва да надхвърля 60%.

Спрямо второто тримесечие на 2020 година 24 страни членки са регистрирали увеличение, а три страни - спад на дела на държавния дълг спрямо БВП в края на второто тримесечие на 2021 година.

Най-голямо нарастване се наблюдава в Гърция (+15,9 процентни пункта), Испания (+12,5 пп), Малта (+10,8 пп) и в Португалия (+9,1 пп), докато спад има в Ирландия (-3,1 пп), Дания (-1,5 пп) и Нидерландия (-0,8 пп).