Общественият доставчик на природен газ "Булгаргаз" възстановява суми по договори за доставката му, сключени с крайни снабдители и на лица, на които е издаден лиценз за производство и пренос на топлоенергия от 1 януари до 31 март 2020 г., както и на такива с издаден лиценз между 5 август 2019 г. и 31 декември 2019 г.

"Булгаргаз" трябва да намери решение как да върне надвзетите 45 млн. лева на бизнеса, които те са платили на свободния пазар за природен газ. Това решиха народните представители, след като приеха на второ четене промените в Закона за енергетиката.

Те се наложиха, след като "Газпром" се съгласи да върне 150 млн. лв., които са надвзети от авансови плащания. Именно част от тази сума са 45-те млн. на индустрията. А като причина това да не се случи до момента беше посочен законът, според който ако това се случи, ще има противоречие с Европейското законодателство и сме заплашени от санкции.

Промените бяха наложени и заради подписаното между руската компания "Газпром Експорт" и "Булгаргаз" ЕАД допълнение от 2 март 2020 г. към договора от 15 ноември 2012 г. за доставка на природен газ. Допълнението доведе до намаляване на цената на природния газ с над 40 процента от 5 август 2019 г. Поради това "Булгаргаз" трябва да възстанови надвзетите суми на клиентите си.

Промените предвиждат възможност КЕВР да приема решения за утвърждаване на цени на природния газ със задна дата от 5 август 2019 г. до 31 март 2020 г.

Комисията, в съответствие с промяната на цената, по която общественият доставчик продава природен газ, изменя цените, по които крайните снабдители продават на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи.

В срок от 20 дни от приемането на решенията общественият доставчик изчислява сумите за възстановяване, заплатени за доставените количества, по цените, установени от КЕВР до влизането в сила на промените, и сключва споразумение с лицата, за да бъдат парите възстановени. Средствата се връщат в 14-дневен срок от сключването му.

Изчислената разлика се приспада от крайните снабдители от дължимите от крайните клиенти суми за месеца, в който е изчислена разликата.

За крайните клиенти, при които разпределението на топлинна енергия се извършва за отчетен период от една година, се изготвя обща изравнителна сметка за сградата и индивидуални за отделните потребители, като в нея се отбелязват ценовите периоди.

Когато през някой от тези периоди краен снабдител не е купувал от "Булгаргаз", цените, на които е продавал на клиента за това време, не се изменят, предвижда друг текст от проекта.

Предлага се промените в цените да не се прилагат за сделки с природен газ, сключени от участници на пазара по свободно договорени цени и/или на организиран борсов пазар.

Предвижда се цените, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ, да се утвърждават ежемесечно от КЕВР и да се прилагат от първо число на месеца, за който са утвърдени.

Предлага се до 31 октомври 2020 г. КЕВР да представи на Народното събрание за сведение подробна информация за възстановените суми.

Атанас Костадинов от БСП посочи, че по негови сметки се падат по около 10 лв. месечно да бъдат върнати на домакинство. По думите му, приоритет трябва да е 150-те милиона лв. /които трябва да възстанови руската компания/ да бъдат насочени по-скоро към изграждането на газопреносни мрежи и разширяване на капацитета на няколко газохранилища у нас. Благородно е да върнем на всеки потребител, но като държавници, парламент, можеше да помислим по-прецизно и да разширим този обхват, подчерта Костадинов. Той очаква да бъдат заведени и доста дела.

Знам, че ще има ощетени субекти, защото не са търгували с "Булгаргаз" през този период, а се търсили други алтернативи, но това са възможните компенсации за крайните потребители, обясни председателят на енергийната комисия Валентин Николов. За "Топлофикация"-София той посочи, че на дружеството трябва да бъдат възстановени приблизително около 40 млн. лв., което означава, че на абонат се пада да получи средно по 60-70 лева.