Днес министрите на икономиката и финансите от ЕС приеха първата група решения за изпълнение на Съвета за одобряване на националните планове за възстановяване и устойчивост. Австрия, Белгия, Дания, Германия, Гърция, Испания, Италия, Латвия, Люксембург, Португалия, Словакия и Франция получиха зелена светлина да използват средствата от ЕС за възстановяване и устойчивост за стимулиране на икономиките си и възстановяване от последиците от COVID-19. Приемането на решения за изпълнение на Съвета за одобряване на плановете позволява на държавите членки да подпишат споразумения за отпускане на безвъзмездни средства и заеми, които ще осигурят възможност за предварително финансиране в размер до 13%.

През юни Съветът получи положителна оценка от Комисията за плановете на 12-те държави членки, придружена от предложения за решения на Съвета за тяхното одобряване. Всички 12 държави членки поискаха предварително финансиране от разпределените им средства. Решенията, които Съветът прие днес, са последната стъпка, която дава възможност на държавите членки да сключват споразумения за отпускане на безвъзмездни средства и заеми с Комисията и да започнат да получават средства за изпълнение на националните си планове.

"Решенията на Съвета ECOFIN относно почти половината от националните планове са голяма крачка напред към постигането на икономическо възстановяване в Европа. Те дават възможност за подписване на първите споразумения за финансиране от държавите членки и за осъществяване на плащанията по предварително финансиране. С подкрепата от ЕС държавите членки могат да започнат осъществяването на реформите и инвестициите, които са необходими за възстановяване, укрепване и трансформиране на европейските икономики. Приетите от Съвета решения ще позволят на държавите членки да използват средствата не само за възстановяване от кризата с COVID-19, но и за създаване на устойчива, по-екологична и по-цифровизирана, иновативна и конкурентоспособна Европа за следващите поколения в ЕС", заяви Андрей Ширцел, министър на финансите на Словения.

Миналата седмица говорител на комисията съобщи, че България, Малта и Нидерландия са трите страни в ЕС, които все още не са представили в Европейската комисия завършен план за икономическо възстановяване. 

Той отбеляза, че пет страни са поискали удължаване на двумесечния срок за оценка на плановете им от комисията - Полша, Естония, Румъния, Швеция и Финландия.

В интервю за Dir.bg служебният заместник министър-председател по управление на европейските средства Атанас Пеканов обясни, че Планът за Възстановяване на страната ни ще бъде внесен в ЕК в средата на юли.

"Изпълнението може да започне когато Планът бъде одобрен от ЕС, тоест реалистичният сценарий е тази есен. Но тук става въпрос за префинансирането от 13% - то ще дойде тази година, това са около 1,6 милиарда лева. Всички други средства ще дойдат едва при изпълняване на заложените крайни цели по отделните проекти", каза Атанас Пеканов.

Финансовото подпомагане от ЕС в размер на 672,5 млрд. евро по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост има за цел да стимулира европейското икономическо възстановяване чрез подкрепа на реформите и инвестиционните проекти на държавите членки. Мерките, одобрени в националните планове, са съсредоточени в шест области на политиката ("стълбове"), определени в Регламента за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост. Областите включват екологичния и цифровия преход, интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж и социалното и териториалното сближаване.

Мерките на отделните държави членки за постигане на възстановяване и повишаване на устойчивостта на ЕС включват например декарбонизация на промишлеността, саниране на сгради, цифровизация на публичната администрация и преквалификация на работната сила. В плановете са отразени и специфичните за всяка държава препоръки, отправени в хода на обсъжданията в рамките на европейския семестър за 2019 г. и 2020 г.