Международната рейтингова агенция Standart &Poor's (S&P Global Ratings) потвърди дългосрочния и краткосрочен кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута 'BB+/B' със стабилна перспектива, съобщи Министерството на финансите. Оценката за рейтинга е подкрепена от умерените нива на правителствения дълг и от умереното ниво на външна задлъжнялост. Standart &Poor's  отбелязва, че през 2015 г. реалният растеж на БВП у нас, подкрепен от външното търсене и по-високото усвояване на средства по европейските фондове, се е ускорил до 3%, което е най-високата стойност от 2009 г. По отношение на бюджетния дефицит е отчетено, че през 2015 г. той се е свил до 2,1% от БВП в съответствие с по-високите приходи и подобряването на събираемостта, като очакванията за този показател са за плавно понижаване до 1,7% през 2019 година.Условията, при които агенцията би повишила кредитния рейтинг на страната ни включват ефективно адресиране на проблемите в управлението, което да повиши потенциала за растеж на икономиката и да допринесе за привличане на повече преки чуждестранни инвестиции в търгуемия сектор. Покачване на рейтинга е възможно и в случай, че икономиката расте с по-бързи темпове от очакваните.От Standart &Poor's  посочват също, че действия за намаление на кредитния рейтинг могат да се предприемат при възникване на необходимост за допълнителна значителна подкрепа за финансовия сектор от правителството или при наличие на изходящ поток от финансовата сметка, оказващ натиск върху платежния баланс на страната.*******************По-рано беше съобщено, че и международната рейтингова агенция Fitch Ratings е потвърдила дългосрочния кредитен рейтинг на България ‘BBB-/ВВВ’, съответно в чуждестранна и местна валута, със стабилна перспектива. Потвърдени са и таванът за рейтинг на страната ‘ВВВ+’, както и краткосрочният кредитен рейтинг в чуждестранна валута ‘F3’. Рейтингът отразява по-силната външноикономическа позиция и по-благоприятната фискална рамка на България, но от агенцията отбелязват също, че страната ни изпитва структурни предизвикателства в повишаването на дългосрочния потенциален растеж и подобряването на БВП на глава от населението.След отчетен растеж от 3% за 2015 година Fitch прогнозира БВП за 2016 г. да нарасне с 2,1%, като забавянето отразява очакванията за свиване на инвестициите през тази година, свързано с приключването на финансирането на проекти от фондове на ЕС, отнасящи се за периода 2007-2013 година. В същото време се прогнозира потреблението на домакинствата да се повиши. Увеличението на заетостта и по-високото равнище на разполагаем доход се очаква да повлияят за ускорение на частното потребление до 2% през 2016 г., в сравнение с 0,8% през 2015 година. Според агенцията нетният износ ще остане основният фактор за растежа на БВП.  От Fitch посочват, че положителна преоценка на присъдения рейтинг е възможна в случай на по-висок ръст на БВП и ускоряване на процеса на конвергенция към средното за ЕС ниво на доходите, както и устойчиво подобрение на външните финанси.Според агенцията, факторите, които биха могли да доведат до понижение на кредитния рейтинг, включват потенциално възникване на нестабилност в банковия сектор, което може да доведе до натиск върху държавните финанси и икономическия растеж, а също и до по-висок бюджетен дефицит от планирания.