Делът на внесения руски газ в България е 61,3 процента от общо доставените в страната количества суровина през 2021 година в стойностно отношение. Година по-късно, това съотношение достига 83 процента дял (в стойностно отношение) от общия внос на газ в страната. Тази информация се съдържа в най-новата "Бяла книга за международната икономика и търговия 2023" на Министерството на икономиката, търговията и индустрията на Япония (разпространена на 4 декември - бел. авт.) и по-конкретно в частта на документа, която анализира въздействието на агресията на Русия спрямо Украйна.

За целите на сравнението от японското икономическо министерство се позовават на данни от "Глоубъл трейд атлас" (Global Trade Atlas). Бялата книга на японското икономическо министерство по същество е необвързващ документ, но с важна роля в процеса на вземане на стратегически и политически решения в страната.

Графика в документа сочи, че България е в една група с Индия, Сърбия, Унгария и Словакия, чиито дял на внасяния руски газ (в стойностно изражение) нараства през 2022 спрямо 2021 година.

Подобна информация даде основание на репортер на БТА да провери каква е действителната ситуация при внесените количества газ в България през 2021 и 2022 години, от кои страни са постъпили количества от суровината и на каква стойност се равнява вноса.

В "Годишния доклад за Европейската комисия" на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от юли 2022 година (отнасящ се за предходната година - бел. авт.) пише, че "освен вноса на природен газ от Руската федерация се осъществяваше и внос от Азербайджан, което е стъпка към диверсификация на доставките на природен газ и насърчаване на конкуренцията".

Предоставена от Националния статистически институт (НСИ) справка за БТА за внесените количества газ в България доказват това. Вносът на природен газ от Русия през 2021 година възлиза на приблизително 32 730 556 MWh (117 830 тераджаула - според оригиналната информация на НСИ - бел. авт.). Азербайджан е втората страна, от която България получава количества газ тогава - в случая равняващи се на 3 036 667 MWh (10 932 тераджаула). Така внесеният обем природен газ през 2021 година достига общо около 35 767 223 MWh, при 91,5 процента дял на Русия в обемно отношение.

Стойността на внесения природен газ от Русия през 2021 година възлиза на 1,987 милиарда лева, а тази на азерския газ - на 93,97 милиона лева.

Доставките от Азербайджан през 2021 година стават възможни след приключили в края на декември 2020 година преговори и подписани споразумения на 29 декември, така че подаването започва още на 31 декември 2020 година. Внасяните количества тогава са по-малко спрямо договорените през 2013 година и постъпват в страната през временна точка на доставка в Гърция, а през националната ѝ газопреносна мрежа са пренасяни до границата с България.

Картината на газовите доставчици за България става по-разнообразна през 2022 година, когато е кулминацията на енергийната криза и исторически високите цени на енергийните суровини, които преживяха страните от ЕС и в частност България на фона на военната агресия на Русия на територията на Украйна.

Възходящата тенденция при цените на енергоресурсите се оформи още през 2021 година.

Подадената справка от НСИ за БТА показва, че освен от Русия, към България потичат количества газ още от Азербайджан (която страна вече се превръща в основна алтернатива на Русия), Турция, САЩ и Сърбия.

Подробната разбивка на вноса на природен газ в България през 2022 година сочи, че Русия запазва водещото си място в доставките, макар да има рязко свиване в обемите до 13 652 500 MWh (49 149 тераджаула). За сметка на това има ръст на количествата азерски газ - 6 626 111 MWh (23 854 тераджаула).

"След подписване на допълнително споразумение, в сила от 01.07.2022 г., доставките на природен газ от Азербайджан се извършват в пълния договорен обем, и тъй като интерконекторът Ай Джи Би (IGB) не беше пуснат в експлоатация към този момент, продължи да се използва капацитетът на интерконектора Кулата/Сидирокастро, с промяна на цената на доставката в увеличение", пише в доклад на "Булгаргаз", но вече към 31 декември 2022 година. Трябва да се поясни, че точката на свързване се променя с пускането в експлоатация на газопровода Ай Джи Би през миналата есен.

Що се отнася до нарасналото значение на Турция като страна вносител на природен газ за България още през 2022 година, когато в България са постъпили 2 712 778 MWh (9766 тераджаула), следва да се припомни, че "Булгаргаз" получи достъп до терминалите за регазификация на втечнен природен газ в Турция и последващия му пренос до България след 30 декември 2022 година, когато беше подписано споразумението с турската "Боташ" (BOTAŞ - Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi).

Внесеният от САЩ газ през миналата година е в размер на 1 775 000 MWh (6390 тераджаула), а този от Сърбия е едва около 84 444 MWh (304 тераджаула), показват още данните на НСИ.

Така общо внесеното количество газ през 2022 година е 24 850 833 MWh и бележи спад от близо 31 процента от количествата внесен газ спрямо 2021 година, а делът на руския газ в общия внос доближава 55 процента в обемно отношение.

Ето и каква е стойността на внесените количества природен газ в България през 2022 година: от Русия вносът възлиза на 2,223 милиарда лева, от Азербайджан - на 749,094 милиона лева, от Турция - на 555,748 милиона лева, от САЩ - на 689,286 милиона лева, и от Сърбия - на 9,839 милиона лева.