Производството на електроенергия от 1 януари до 28 март на настоящата 2021 година нараства с 4.65 % и възлиза на 11 772 416 MWh (при плюс 4.61 % отчетени преди седмица), спрямо аналогичния период на 2020 година, когато производството на електроенергия е било в обем от 11 248 830 MWh. Това показва оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за посочения период.

Потреблението на електроенергия за посочения сравняван период на настоящата година е напълно изравнен с този на предходната (минус 0.56 % преди седмица), сочат данните на ЕСО. Така за времето от 1 януари до 28 март миналата година потреблението на ток е било в обем от 10 646 491 MWh. Такъв е и обемът на потреблението на електроенергия за същия период на настоящата 2021 година - 10 646 649 MWh.

Салдото (износ-внос) остава положително и достига до 1 125 767 MWh, което е ръст с 86.90% (плюс 113.39 % отчетени преди седмица). За аналогичния период на предходната 2020 година салдото (износ-внос) е било в обем от 602 339 MWh.

3e-news.net

За пореден отчетен период се наблюдава подобрение по отношение на участието на базовите централи, но все още остават на минус. Според данните на системния оператор, делът на базовите централи намалява с 3.57 % (при минус 4.16 % преди седмица) в сравнение със същия период на миналата година, когато базовите централи са участвали с 9 758 323 MWh, докато за същия период на 2021 г. това участие е било в обем от 9 410 308 MWh.

За времето от началото на годината до 28 месец март участието на ВЕИ в преносната мрежа намалява с 12.59 % (минус 11.69 % отчетени преди седмица) до 330 300 MWh. За аналогичния период на 2020 г. делът на ВЕИ в преносната мрежа е достигал 377 879 MWh. Тези по-лоши данни в частност се дължат на спада на вятърните (минус 12.89 %) и фотоволтаични (минус 11.48 %) мощности, така и на биомасата (минус 12.88 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания период също намалява - до минус 9.73 % (минус 11.60 % преди седмица) и е в обем от 451 038 MWh.