"Топлофикация Бургас" работи за реализирането на екологичната си политика в контекста на Европейската зелена сделка. През годините ние сме активен участник в целите на национално и местно ниво за намаляване на въглеродните емисии и опазването на околната среда. С годините сме изградили доверие и добра комуникация с институциите в мисията за развитието на града ни", коментира инж. Христин Илиев, директор на "Топлофикация Бургас". Той подчерта, че занапред ще продължават да произвеждат чиста енергия от природен газ и биогорива.

Директорът на предприятието обясни, че през годините са предприели различни мерки за опазването на околната среда и чистия въздух. Като пример за ключовите приоритети в екологичния подход и непрекъснатото подобряване на работата, посочи ефективното използване на енергията, проактивният подход към предизвикателствата на климатичните промени и извършването на екологичен мониторинг.

"За нас е важно гарантирането на здравето и безопасността на служителите и осигуряването на открита и прозрачна комуникация както в екипа и клиентите, така и с всички институции", посочи още той.

От "Топлофикация-Бургас" ще продължават да извършват подобрения на съоръженията с оглед свеждане до минимум на авариите.

"През летните месеци се прави планов годишен ремонт по топлопреносната мрежа и абонатните станции. След обстоен оглед ще извършим подобрения както на мощностите, така и на трасетата", каза инж. Илиев.

"Енергийният сектор както в Европа, така и в България е изправен пред голямо предизвикателство, наречено Европейска Зелена сделка. Постигането на целта на Европа за намаляване на въглеродните емисии минава през трансформация на енергийната система. Това от своя страна ще доведе до сериозни социални и икономически промени. За осъществяването на плавен и справедлив енергиен преход в България, имаме необходимост от дългосрочни решения в областта на енергетиката и енергиен механизъм за планиране на политиката в нашата сфера. Те трябва да бъдат базирани на задълбочен анализ на възможностите, които имаме като държава, предвид факта, че страната ни е една от четирите най-зависими от въглищата за производството на енергия", посочи директорът на "Топлофикация Бургас".

"Смятам, че мерките, които трябва да бъдат предприети, са повишение на сигурността на енергийните доставки, енергийната ефективност и декарбонизацията на сектора. Считам, че поне на този етап газът ще има роля на преходно гориво за осъществяване на плавен и справедлив преход", убеден е инж. Христин Илиев.

По думите на директора на "Топлофикация Бургас" важно място в цялостната европейска политика в областта на енергетиката продължават да заемат възобновяемите енергийни източници /водна, вятърна, слънчева, геотермална и енергия от биомаса/. "В последните години наблюдаваме трайна тенденция за увеличаване на използването на възобновяеми източници. Те са местен енергиен ресурс, от които трябва да се възползваме, с цел намаляване на емисиите по разходоефективен и икономичен начин. Ние вече направихме крачка към добавянето на възобновяеми енергийни източници и по-конкретно биомаса.", коментира инж. Илиев. Той обясни, че енергията от биогорива представлява голям процент от глобалното потребление на енергия и е сериозно застъпена в политиката на Европейския съюз за опазване на околната среда.

На въпрос какви конкретни действия трябва да се предприемат за справяне с енергийните и екологични предизвикателства в България, инж. Христин Илиев изтъкна, че с цел намаляване на въглеродните емисии е необходимо да се прилагат новаторски технологии и да се работи за повишение на енергийната ефективност. "Поетапно трябва да се преминава към използване на възобновяеми енергийни източници за бита и промишлеността и замяна на въглищата с природен газ. Това ще бъде дълъг и труден път, защото в момента за производството на енергия у нас в най-голям процент се използват въглищата.", посочи инж. Илиев.