Топлият януари донесе подаръци за бизнеса като цената на електроенергията на борса се е понижила с над 40% спрямо месец по-рано. Това е глътка въздух за компаниите у нас, които бяха поставени под огромен натиск през миналата година заради високите цени на електроенергията. Понижението на цените се наблюдава на най-търгувания пазар "Ден напред"

През февруари средната цена за базов товар в сегмента "пазар ден напред" на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) все пак се е повишила с 4.5 % спрямо предходния януари. Търгуваният базов обем обаче се е свил. В сегмента "пазар в рамките на деня" цените са се понижили слабо, но въпреки това търгуваният обем е намалял. Редно е обаче да се припомни, че през януари спрямо декември цената на базовата енергия в сегмента "ден напред" се понижи с 44.8 процента, а "в рамките на дена" - с 40 на сто.  При пазарен сегмент "двустранни договори" цените са се понижили, както в частта доставени, така и в частта изтъргувани количествата. Това става ясно от отчета на БНЕБ за месец февруари 2023 г., Цифрите от доклада дават отговор на достатъчно въпроси - от влиянието на топлото време до състоянието на икономическия сектор, особено ако се проследят и по-ранните периоди.

Ето и допълнителна информация от доклада на експертите за движението на електроенергийните цени у нас.

Пазар ден напред

Средната цена базов товар в сегмента "ден напред" на БНЕБ през месец февруари 2023 г. е нараснала с 4.5 % или с 11.97 лв.  спрямо предходния първи месец от годината. Ако през януари отчетената стойност е била 266.36 лв.за MWh, то през февруари се е повишила до 278.34 лв. за MWh.

Затова пък средната цена пиков товар се е понижила с (минус) 10.7 % или с 35.25 лв. - до 295.47 лв. за MWh (330.72 лв./MWh месец по-рано).

По-съществено е повишението при сри средната цена извън пиков товар - тя е нараснала 29.3 % или с 59.20 лв. през февруари спрямо предходния януари - до 261.21 лв. за MWh.

Впечатляващ е скокът при най-ниската цена през втория месец от годината, която е нараснала с цели 9800.0% - от 0.02 лв. за MWh, отчетени през януари до 1.98 лв. за MWh.

В същото време с 12.3% е спаднала най-високата цена - от 708.62 лв. за MWh през януари до 621.29 лв. за MWh през февруари тази година.

Търгуваните количества през отчитания втори месец от годината са се понижили, макар и малко в процентно отношение. Според данните на борсовия оператор общо търгуваният базов обем през февруари е спаднал с 4.8 % и бил от порядъка на 2 466 854.1 MWh. За сравнение, през януари общо търгуваният базов обем и достигал до 2 590 284.2 MWh.

Пиковият обем се е свил с 4.6 % до 1 266 228.9 MWh, а извънпиковият - с 4.9 % - до 1 200 625.2 MWh.

На този фон средно дневният и средно часовият търгувани обеми са се увеличили с по 5.4 на сто. Средно дневният търгуван обем е нараснал от 83 557.6 MWh през януари до 88 101.9 MWh през февруари.

Средно часовият съответно се е повишил със 189.3 MWh/h и е достигнал до 3 670.9 MWh/h през февруари в сравнение с 3 481.6 MWh/h месец по-рано.

Регистрираните пазарни участници през февруари са били 100, както и през първия месец на годината.

От отчета на борсовия оператор за търгуваните обеми в сегмента "пазар ден напред" по вид на търговски участник става ясно, че през февруари спрямо месец януари осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са били 7 %, от производителите - 4%, от търговците - 81 %, и от потребители - 8 %.

Осъществените  продажби по вид на търговски участник в този сегмент са били, както следва - 50 % от производители, 19 % от участници с до и над 5 MWh, а 31 % - от търговци.  

Пазар в рамките на деня

Според данните от отчета при "пазар в рамките на деня" цената е спаднала незначително, но по-важен е фактът, сочещ за значително свиване на търгуваните количества.

Средно претеглената цена в посочения сегмент през февруари спрямо предходния януари е намаляла слабо - с едва 1.5 % или с 4.04 лв. за MWh - до 270.30 лв. за MWh (274.35 лв.за MWh месец по-рано).

Със значителните 14.2 % или с 46.36 лв. за MWh се е свила средно претеглената цена пиков товар, с което през посочения втори месец от годината е спаднала до 280.79 лв. за MWh.

Точно противоположно - средно претеглената цена извънпиков товар е нараснала с цели 21.0% или с 43.90 лв. за MWh. Ако през януари тя е съставлявала 208.69 лв. за MWh, то през февруари е повишила до 252.59 лв. за MWh.

Общо търгуваният базов обем в сегмента "пазар в рамките на деня" през февруари спрямо март е намалял със значимите 22.6 % или с 41 866.8 MWh - до 143 359.9 MWh.

Пиковият обем през посочения втори месец от настоящата година се е свил с 12.3 % до 90 043.8 MWh, а извънпиковият - с високите 35.4 % до 53 316.1 MWh.

С по 14.3% са спаднали, както средно дневният, така и средно часовият търгувани обеми. Така през февруари средно дневният търгуван обем е достигал до 5 120.0 MWh спрямо 5 975.1 MWh месец по-рано.

Средно часовият се е свил до 213.3 MWh/h, което е с 35.6 MWh/h по-малко от януарският обем.

Пазарните участници не са се променили и през февруари, както и месец по-рано са били 82.

Пазарен сегмент "двустранни договори"

Изменения в посока към спад в този пазарен сегмент са настъпили, както при доставените, така и по отношение на изтъргуваните количества, сочат още данните.

От отчета на борсовия оператор става ясно, че в частта доставени количества средно претеглената цена се е понижила със значителните 21.3 % или със 115.26 лв. за MWh. В резултат, през февруари тя е съставлявала 425.61 лв. за MWh в сравнение 540.87 лв. за MWh месец по-рано.

Доставените количества също са спаднали и то с 34.9% или с 231 696.0 MWh до 432.984.0 MWh.

Що се отнася до изтъргуваните количества в този сегмент данните сочат, че и тук цените също са се движили в посока надолу.

Така средно претеглената цена се е е понижила (и то за пореден месец) I 12.0 % или с 40.32 лв. за MWh и през февруари е била от порядъка на 294.78 лв. за MWh (335.10 лв. за MWh през януари, 514.35 лв. за MWh през декември м.г.).

Общо изтъргуваните количества обаче са се свили с невероятните 91.0 % или с 409 946.0 MWh до 40 540.0. MWh. За сравнение, през януари 2023 г. те са възлизали на 450 486.0 MWh, а през последния месец на миналата година - 636 974.0 MWh.

Броят на успешните сделки на екран Auction през февруари е бил 6. Най-ниската постигната средно претеглена цена е била 282.99 лв. за обем от 7 200 MWh, а най-високата - 345.68 лв. за обем от 840 MWh.