Търсенето на електроенергия в Европа през второто тримесечие на настоящата 2021 г. се е повишило до нивата отпреди кризата с коронавируса. Възобновяемите източници продължават да са с най-голям принос при производството на електроенергия (292 TWh, 43 %) и заслугата за това е на хидроенергийните мощности. Продължава да нараства цената на въглеродните квоти. Там, където има нужда за задоволяване на търсенето, цената на произведената електроенергия не е чувствителна към високите цени на въглеродните квоти. Това се казва в доклада на консултантската компания EnAppSys за производството и търсенето на електроенергия в Европа през второто тримесечие на настоящата 2021 г., базиран на данните на ENTSO-E (Европейската мрежа от оператори на преносни системи, която представлява 42 оператора от 35 държави в цяла Европа).

Въздействието от ограниченията заради коронавируса изглежда е приключило през това тримесечие (Q2), тъй като има само 0,4 % разлика в общото търсене спрямо второто тримесечие на 2019 г. Германия със 119,7 TWh (равняващо се на 17 % от общото европейско търсене) заема първо място, изпреварвайки Франция (103,5 TWh). Това експертите определят като обичайно за второто тримесечие, тъй като намалява сезонното търсене на отоплението във Франция спрямо първото.

През второто тримесечие нивото на производство е спаднало с 13 % в цяла Европа, което означава понижение на производството от повечето горива, с изключение на слънчевата енергия (+ 127 %) и петрола (+1 %). От друга страна, в сравнение с последните тримесечия, производството от всички ВЕИ, с изключение на хидроенергията, са на едни от най-високите си нива. Това се дължи на увеличаване на ВЕИ мощностите в цяла Европа.

Производството от ВЕИ (включително биомаса и отпадъци) допринася за 43 %, продължавайки тенденцията от четвъртото тримесечие на 2019 г.

Производството на електроенергия от хидроенергийни мощности остава най-големия индивидуален компонент от ВЕИ - 125,2 TWh, което е с 37,6 TWh повече от втория по значение компонент - вятъра с 87,6 TWh.

Производството от изкопаеми горива е с 18 % по-ниско от предходното тримесечие, но въпреки това през Q2 то остава в обем от 212,1 TWh, въпреки усилията за постепенен отказ от въглищата и високата цена на въглеродните квоти, която между другото се е увеличила повече от два пъти.

Производството от лигнитни въглища през второто тримесечие на 2021 г. е 48.7 TWh и с 11.8 TWh по-високо от това от кафяви въглища като в повечето страни лигнитните въглища все още се използват като базов товар.

Приносът на ядрената енергия е 26 %, на газа - 18 %, а на въглищата, вкл. лигнитните - 13 %.

Авторите на доклада правят извод на база на тримесечни сравнение, с изключение на тези, които са били под влияние на пандемията, че от първото тримесечие на 2018 г. се наблюдава тенденция за комбиниран цикъл за производство (combined cycle gas turbine - CCGT), което се дължи от една страна на необходимостта от премахването на въглищата, съответно замяната им с възобновяеми източници, но и изглаждане на променливото производство. Спадът на производството от източници с високо съдържание на въглерод, от друга страна, се дължи на политиката на правителствата, а не толкова на нарастващите цени на въглеродните квоти. Системата за търгоивя с емисии на ЕС (EU ETS) стигна до рекордните 56,54 евро за тон в последния ден на второто тримесечие на 2021 г., което е близо 30 % от пределните разходи за производство от въглищните централи.

Общото производство на електроенергия е спаднало спрямо първото тримесечие в цяла Европа, тъй като през лятото търсенето намалява. За второто тримесечие общото производство е 677,2 TWh, което е с 13 % по-малко от 781 TWh през първото тримесечие на 2021 г.

Общо в енергийния микс до 43 % продължават да доминират възобновяемите източници (вкл. биомаса и изгаряне на отпадъци). Общо 290,6 TWh са произведени от възобновяеми източници, което е с 9 % по-малко от 319 TWh през първото тримесечие на 2021 г., но с 5 % повече от 277 TWh през второто тримесечие на 2020 г. Освен производството от слънчеви мощности, при всички други се наблюдава спад между 3 % и 30 %.

След тях се нарежда производството от изкопаеми горива с 212,1 TWh с принос от 31 % и едва на трето място идват ядрените мощности - 174,5 TWh и принос от 26 %.

3e-news.net