Производството на електроенергия от началото на годината 6 юни е в обем от 19 991 975 MWh, което представлява нарастване с 10.99 % (плюс 11.35 % отчетени преди седмица) спрямо същия период на предходната 2020 г. Тогава производството на електроенергия е достигало до обем от 18 013 082 MWh.

Потреблението на електроенергия също продължава да се подобрява и 1 януари до 6 юни тази година е от порядъка на 17 423 224 MWh, което е увеличение с 3.33 % (при отчетени плюс 3.27 % през предходната седмица). За сравнение, през аналогичния период на миналата година потреблението на електроенергия е възлизало на 16 861 149 MWh.

На седмична база, обаче, салдото (износ-внос) спада и то съществено, но въпреки това остава високо в процентно отношение. От началото на годината до 6 юни тази година достига обем от 2 568 751 MWh и спада с 138.68% спрямо седмица по-рано.

На годишна база, спрямо аналогичния период на 2020 година, салдото нараства със 122.99% от 1 151 933 MWh.

Това показват оперативните данни на Единния системен оператор (ЕСО) за периода от 1 януари до 6 юни 2021 г., сравняван със същия период на миналата година.

Участието на базовите централи остава положително, но се отчита и изменение в посока надолу като за сравнявания отчетен период на тази година е в обем от 15 621 044 MWh, което е увеличение (+) с 5.23 % (отчетени плюс 5.51 % през предходната седмица). Година по-рано, през сравнявания период от 1 януари до 6 юни базовите централи са участвали с обем от 14 844 257 MWh.

Делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи остава на минус. Отчетеното положително изменение, наблюдавано при преносната мрежа, все още остава слабо.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа от 1.01 до 6.06. 2021 г. е от порядъка на 580 288 MWh, което е намаление с 11.93 % (минус 12.59 % седмица по-рано).

За сравнение, през аналогичния период на предходната 2020 г. участието на ВЕИ е достигало до обем от 658 892 MWh. По-негативните данни за отчетения период се дължат на спада на вятърните (минус 16.25 %) и фотоволтаични (минус 4.69 %) мощности, както и на биомасата (минус 5.12 %).

3e-news.net