Парламентът прие на второ четене промени в Закона за енергията от възобновяеми източници. Измененията предвиждат министърът на околната среда и водите, съвместно с министъра на енергетиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на транспорта и съобщенията и министъра на земеделието и храните да разработват План за определяне на приоритетни зони за развитие на обекти за производство на електрическа енергия от вятърна енергия.

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определя преференциални цени за изкупуването на електрическата енергия от възобновяеми източници (ВЕИ), произведена от енергийни обекти с обща инсталирана мощност до 30 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, записаха депутатите. Досега КЕВР определяше преференциални цени за изкупуване на ел. енергия от ВЕИ, произведена от енергийни обекти с обща инсталирана мощност по-малка от 500 kW.

Въвежда се и мълчаливо съгласие за издаване на разрешение за строеж за монтаж на инсталации за производство на електрическа и топлинна енергия от слънчева енергия за собствено потребление с обща инсталирана общност от 20 до 50 kW в сгради в урбанизираните територии, включително върху покривите и фасадните конструкции и прилежащите им поземлени имоти.

Крайният клиент може да стане потребител на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници. Той ще може да произвежда, съхранява, потребява и продава излишните количества произведена енергия, приеха депутатите. Създава се и възможност крайните клиенти, включително битовите, да участват в общност за възобновяема енергия, която също ще може да продава излишните количества енергия.

Предвидено е облекчаване на процедурите по присъединяване за производители на електрическа енергия от ВЕИ с обща инсталирана мощност до 1 мегават, като са намалени сроковете за извършване на проучване и издаване на становище за условията и начина на присъединяване. Предвижда се срокът на процедурите по присъединяване на енергиен обект от подаване на искането за това до сключването на договора за присъединяване да е шест месеца.

От 1 септември 2024 г. се увеличава биогоривото от ново поколение от суровини тип "А" в горивата за дизелови двигатели, а от 1 март 2025 г. се въвежда задължение за съдържание на биогориво от ново поколение от суровини тип "А" в горивата за бензинови двигатели, прие още парламентът.

С измененията в Закона за енергията от възобновяеми източници депутатите промениха и други закони. Един от тях е Законът за енергетиката, в който бяха приети изменения, свързани с премиите за производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници.

Отхвърлени бяха разпоредби, с които се променяше Законът за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт. Измененията бяха свързани със сроковете за определяне и внасяне на вноските във Фонд "Сигурност на електроенергийната система". Председателят на парламентарната комисия по енергетика Делян Добрев (ГЕРБ-СДС) обясни, че имат спор дали промените не съдържат ретроактивни текстове, и добави, че ще бъдат прецизирани.