Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ, считано от 1 март 2022 г., в размер на 113,73 лева за мегаватчас (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), съобщиха от регулатора. Утвърдената цена е с 3,5 процента по-висока спрямо февруарската.

Основните причини за увеличението на цената на природния газ са ограничаването на добиваните количества от подземното газохранилище "Чирен", както и рекордно високите цени на европейските газови борси, уточняват от КЕВР.

Добивът от "Чирен" е преустановен и по заповед на министъра на енергетиката съоръжението е преминало в режим на нагнетяване. Целта на тази мярка е да бъдат натрупани резерви в случай на криза с доставките на природен газ.

В решението на Комисията са отчетени актуалните данни за пазарните индекси на европейските газови хъбове към 28 февруари, индексите на петролните деривати и средномесечният обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари, съдържащи се в актуализираното ценово заявление на "Булгаргаз" ЕАД от 1 март.

Взети са предвид и количествата природен газ по програмата за освобождаване, по договорите с лицензиантите, както и с клиенти по свободно договорени цени.

В утвърдената цена на природния газ от 113,73 лева за мегаватчас са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка" по чл. 17, ал. 7 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ) и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище "Чирен" в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

На проведеното на 4 март открито заседание председателят на КЕВР Станислав Тодоров заяви, че основната задача на Комисията е да използва всички възможни регулаторни механизми, за да бъдат постигани най-добри цени за крайните потребители и специално за битовите потребители.

Ръководителят на регулатора призова "Булгаргаз" да разграничи своите отговорности като обществен доставчик и търговец на газ.

"Бизнесът има алтернативи да сключва договори с други доставчици, но за битовите потребители източникът на природен газ е само "Булгаргаз" като обществен доставчик. Затова енергийният регулатор ще е гарант, че правата на тези потребители се спазват и те получават възможно най-добра цена", изтъкна председателят на КЕВР.

Енергийният регулатор ще одобрява всеки договор или промяна в договорите, които сключва "Булгаргаз", защото те оказват влияние върху цената на газа за потребителите.

Във всяко ценово заявление "Булгаргаз" трябва да предоставя анализ за възможните алтернативни източници на природен газ, техните цени и доказателства, че компанията е потърсила най-евтиния възможен газ за потребителите.

Дружеството трябва да използва и възможностите да сключва краткосрочни, средносрочни и дори дългосрочни договори, с които да се разнообразят източниците на природен газ и да се постигне максимално изгодна цена за бита.