Цените на електроенергията за битовите клиенти от 1 юли 2021 г. ще се повишат средно с 3,02%, прогнозира в доклада си работната група на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Предложението предвижда повишаване на общата цена на електрическата енергия, както следва:

  • За клиентите на "ЧЕЗ Електро България" - с 4,17 %
  • За клиентите на "ЕВН България Електроснабдяване" - с 2,38 %
  • За клиентите на "ЕНЕРГО-ПРО Продажби" - 2,13 %.
  • Намаление се предлага за клиентите на "ЕСП Златни Пясъци" с 1,58 %

Докладът за цените в сектор "Електроенергетика" е публикуван на страницата на регулатора.

В обосновката си за това ценово повишение на електроенергията на регулирания пазар, работната група изхожда от всички фактори, оказващи влияние на формирането й на свободния пазар. Това е така, тъй като Националната електрическа компания като обществен доставчик купува електроенергията от свободния пазар, а я доставя на битовите потребители по регулирани цени.

Затова важни елементи от доклада са производството на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство, ВЕИ, производителите на електроенергия от базовите централи, както и разходите за предоставян на премия от ФСЕС за производителите от ВЕИ с обща инсталирана мощност от т 500 kW и над 500 kW по закона за възобновяеми източници и цена задължение към обществото.

3e-news.net